בחרו עמוד

 

הבטחת הרמח"ל זיע"א

יודעים הכל ומאמינים הכל בדברי חז"ל הקדושים ובדברי הצדיקים שבכל הדורות, שכל דיבור שיצא מפיהם הקדוש כמו שיצא מפי הגבורה. גם גלוי ומפורסם בכל קצווי ארץ מעלת לימוד ספר בזוהר הקדוש שנכתב ע"י החבריא קדישא של רבי שמעון וחבריו בקדושה נוראה שאין למעלה ממנה, עד שהפליגו צדיקים בלימוד הזוהר במאוד מאוד ולפנינו מעט מדבריהם כטיפה מן הים.

מובא במורה באצבע [מהחיד"א ב' מ"ד] וזה לשונו: לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר. ואף שיטעה בקריאה, תיקון גדול לנשמה. [ובוודאי אין הכוונה למי שמתרשל ולא שם לב לכוון, אלא הכוונה למי שאינו יודע פירוש המילות, כהמשך הלשון שכתב באין מבין]. ומובא ב"פלא יועץ" [זוהר] וז"ל: לימוד ספר הזוהר נשגב מאוד לטהר ולקדש את הנפש, ואפילו אם לא ידע מאי קאמר ושוגה בו שגיאות רבות לפני הקב"ה וכו', אבל בלימוד התהילים וזוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל חשוב  ומקובל ומרוצה לפני ה' [הג"ה כנז"ל]. ומובא בנתיב מצוותיך [שביל התורה א' ל"א] וז"ל: וראוי לקבוע עצמו ללמוד חמש דפים זוהר או תיקונם בכל יום, והוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש  להאירה ולזככה ולתקנה ולכלות קוצים מידות רעות ותאוות רעות לזכות בנועם השם, והוא מרפא ותיקון לחטאים ופשעים של הנפש, וכן הורה מרן האר"י תיקון לבעל תשובה שיאמר חמישה דפים זוהר או תיקונים בכל יום, וכן נהג מו"ר דודי הקדוש מוהר"ר צבי. ומובא באיגרות "שומר אמונים" [ט"ו] וז"ל: ואני מצווה לכל אחד מהאברכים לומר איזה דפים תיקוני זוהר בכל יום המסוגל מאוד לנפש, ולא להתרשל מזה חלילה, כי אין לשער גודל ועוצם הטובה שתצמח מזה ויומתקו הדינים.

והרמח"ל בעל ה'מסילת ישרים' שכל ישראל הולכים לאורו, הגדיל במעלתו ובכוחו של לימוד הזוהר הקדוש והוסיף שכאשר נלמד ברציפות בלי הפסק כדלהלן, אז לא די בכך שמועיל למי שקורא ולומד בו, אלא יש בכוחו לבטל גזרות קשות מעל כלל ישראל ובפרט לבטל גזרות קשות ולהגן על יושבי אותו מקום [עיר,שכונה] בו נלמד ספר הזוהר, תיקוני הזוהר וזוהר חדש, ודבריו מפורשים ומבוררים באיגרת פ"ו אותה כתב הרמח"ל וזה לשונו:

 

ביטול הגזרות על ידי לימוד הזוהר בלי הפסק מידי יום מבוקר עד ערב

וזאת ידעתי אגיד, כי ודאי נתרבה הקיטרוג עד שהיה יכול הגיע ח"ו אל מקום גדול. ואנו ת"ל הקדמנו וירצה ה', ויהיה לכל ישראל רפואה למכה. כי זה ה' חודשים בקירוב כבר ראינו את הנולד והתחלנו בתיקון גדול, כאשר אומר עתה לכבוד תורתו. וזאת העצה היעוצה לכל קהילות קודש איטליא, ישמרם צורם, להינצל מרשת זו טמנו שונאיהם. ובוודאי היה להם לפקח על זאת ולא יחדלו. כי רב הדבר ועצום מאוד. זה הסדר אשר שמנו בבית מדרשנו, כי כבר ידענו מה שכתב רשב"י בספר הזוהר פרשת ויצא דף קנ"א ע"א: "בעוד דהאי קול לא פסק דיבור שלטא ויכלא וע"ד לא אצטריך אורייתא למפסק". ושם למעלה מעט "כל זמנא דחכימיא ייחדון בה באורייתא לא יכיל ס"מ בהו'. ועל כן שמנו עצמנו לקבוע לימוד שלא יהיה לו הפסק כלל.

זה משפטו [של בית המדרש]: שבעה בחרנו אשר התנדבו לזה לקיים להם להיות בין כולם לומדים תמיד מן הבוקר ועד הערב, כל הימים לא יחשו,והם עשו ביניהם תנאי, שהלימוד הזה לא יהיה אלא לתיקון כל ישראל, ועל כן כולם כאיש אחד יחשבו ולא יעשה שום אחד בשביל עצמו אלא בשביל כל ישראל. ובסדר הזה יתחילו: מיד אחר תפילת שחרית ישב אחד במקום אחד אשר הוכן לזה ושם ילמוד שיעור קבוע לו עד בוא ב' ויקח ממנו הספר עצמו, וממקום שהוא מסיים שם יתחיל עד בוא השלישי ויקח ממנו. וכן יקיימו וילכו עד צאת הכוכבים דבר יום ביומו. וכל אחד בשעת לימודו יהא דינו כמתפלל י"ח, שלא יוכל להפסיק בשום מין הפסק שבעולם, ולא יסיים לימודו עד שיתחיל הב', באופן שרגע אחד לא יפסק קול התורה. והלימוד הוא ספר הזוהר, תיקונים וזוהר חדש, ונמצאנו לומדים בכל שבוע כל זה. וזה ידענו כי בחר ה' בזה לבטל כל גזרות קשות, ובפרט להיות לחומה אל הגזרה הקשה ח"ו.

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום, כי אני אלמלא איישר חילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום. אבל כבוד תורתו יקח את העצה הזאת ויהיה לו לזכות, כי אין כמוה לטובה לכל ישראל, וכל אחד במקומו יוכל לעשותו, כי לא דבר קשה הוא כלל. ואנחנו מצליחים בזה ת"ל, ועושים סדרים רבים בעניין הלימוד הזה. וה' אלוקי השמים ימלא משאלות לבבו לטובה ואת משאלות כל בני ביתו אשר דורש אני בשלומם כאיש אחד, כנפשו הרמה וכנפש. שותה בצמא את דבריו,                   משה חיים לוצאטו

יום א' כ' סיון התצ"א פאדובה.

 

אשר על כן בשעה זו כאשר מידת הדין מתוחה על שונאיהם של ישראל בארץ ובעולם, כאשר מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה ואין עצה ואין תבונה לנגד ה', שבדרך הטבע אי אפשר לנו להתגונן בפני צאצאיו של אותו פרא אדם וחיינו תלויים לנו מנגד ומתקיימת בנו נבואת חז"ל שניבאו לנו שיבואו ימים שלא יהיה לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים. ועלינו ללכת עתה בעקבי הצאן, לתפוס אומנות אבותינו ולהרבות בתפילה ובתחנונים לפני בעל הרחמים, וכן להרבות בלימוד התורה ובגמילות חסדים ולהשתמש בכל הכוח הרוחני שבידינו.

ומכאן מודעה רבא לאורייתא וקריאת קודש למצדיקי הרבים כוכבים די בכל אתר ואתר הם מזכי הרבים שזכות הרבים תלויה בהם, וכן לגבאי בתי כנסת ובתי מדרש בארץ הקודש ובעולם כולו ובעיקר לתלמידי החכמים שבישראל לקבל עצתו של צדיק הלא הוא מורה דרכם של כל ישראל הרמח"ל הקדוש, לקיים דברו אשר דיבר ולארגן בכל עיר גדולה לאלקים ואם אפשר בכל שכונה גדולה בה גרים שלומי אמוני ישראל לימוד רצוף של הזוהר הקדוש כנזכר לעיל באגרת פ"ו מבוקר ועד ערב חוק ולא יעבור [ובמקום שיש 80 מתנדבים לערך, די שכל אחד ישתתף בשעה אחת בשבוע. ואם יש רק 40 מתנדבים, אזי די בשעתיים שבועיות, וזה דבר השווה לכל נפש ללא ספק]. ויהי רצון שעל ידי התיקון הגדול הזה  נזכה לבטל כל גזרות קשות מעל עם ישראל ונזכה לחומת מגן אמיתית מפני הגזרה הקשה ח"ו כהבטחת הרמח"ל.

המשכילים יזהירו" אנשי בשורה אנחנו לבשר בשער בת רבים על הקמת ארגון מיוחד ללמוד ולסיים בכל יום את כל ספר הזוהר, התיקונים וזוהר החדש בצירוף כל הלומדים יחד, וזה נחשב לכל משתתף שסיים לבדו את כל הזוהר, כפי שמובא ב'שדי חמד' [אות מ' ערך מצוה] שמצווה שעושים אותה הרבה בני אדם בשותפות, כל אחד נוטל שכר כאילו עשאה כולה לבדו. וכן מובא בשם החפץ חיים [אהבת חסד פרק ט"ז]. למעוניינים לקחת חלק בזכות זו כנזכר לעיל, ולקרוא בכל יום קטע מהזוהר כפי יכולתם, ניתן להרשם בטלפון  056-950268.