בחרו עמוד

אופן השילוח

אופן השילוח – יש שתי דעות / שיטות: א.  צריך לתופסה [ויכוון שלא לזכות בה] ואז לשלחה מידו [רמב"ם, וכן דעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל]. ב. לשלח בכל אופן שהוא, כגון שיעשה רעש בסמוך לקן, ויכה או ידחוף במקל את הציפור או את הקן וכו', וכן מבאר החת"ס את דעת...

האם צריך לעשות השתדלות

האם צריך לעשות השתדלות לקיים המצוה ע"י שיחפש אחריה? נזכיר את דברי הארי ז"ל שהבאנו לעיל וזו לשונו: "ואפילו אותן מצוות שאינן  חובה על האדם אלא בהזדמן, כגון מצוות שילוח הקן שאינו מחויב לרדוף אחריה, אלא כי יקרא קן ציפור שהוא דרך מקרה וכיוצא בזה, עם כל זה...

לקט מדברי חז"ל

לקט מדברי חז"ל ורבותינו הראשונים והאחרונים על חשיבות המצוה ועל שכרו הגדול של מי שזוכה לקיימה: ÿ         אמר הקב"ה: אשרי המשלח את הציפור מחוץ לקינה והיא מעוררת רחמים על כל העולם. ומי גרם שהקב"ה יחוס עליהם וירחם על כל העולם? זה האיש ששלח את הציפור שתצטער...

קונטרס מס 1

קונטרס מס' 1 מסדרת דברים היוצאים מן הלב מאת ר' אלדד שמואלי הי"ו   על תורת הקבלה וספר הזוהר הקדוש יהודי יקר! בוודאי שמעת גם ידעת שבתורת ישראל שניתנה לנו ע"י הבורא ית' במעמד הר סיני, הרחבה מיני ארץ והעמוקה מיני ים , יש ארבע קומות, ארבע מדרגות רבדים. ארבעת חלקי...

קול דממה דקה

בס"ד העולם לא יחזור למה שהיה תיקשור עם בנימין גולדן,   בחור אוטיסט בן שלושים,    י"ט אדר תשס"ב   עם ישראל, יש לי משהו מאוד חשוב לאמר, משהו שאמרתי כבר כמה וכמה פעמים בעבר, אבל אולי עכשיו אחרי הפיגועים, גם של בנייני התאומים עד הפיגוע בבית ישראל אתמול,...

מתולדות אדם 2

בס"ד מתולדות אדם   עננו בזכותיה דבר יוחאי בזכותיה דבר יוחאי עננו כי כלתה נפשי לתורת רשבי כי כל חיי קודש לרשבי ותפילתי חזק אלי את לבבי בזכות הזהר של רשבי.   מילין זעירין למשתדל והוא אחד מתוך בני עם ישראל המעודד את בני עמו להתקשר לעיסוק בלימוד ספר הזוהר הקדוש. כי...

מתולדות אדם

בס"ד מתולדות אדם   עננו בזכותי דבר יוחאי בזכותי דבר יוחאי עננו כי כלתה נפשי לתורת רשבי כי כל חיי קודש לרשבי ותפילתי, חזק אלי את לבבי בזכות הזוהר של רשבי.   מילין זעירין למשתדל לאחד מבני ישראל ,המעודד את בני ישראל להתקשר ללימוד הזוהר הקדוש. והמברך אותם לזכות...

מדבקות

    יהודי יקר! מה עשית היום כדי   להשיג 058-802489 לקרב את ביאת המשיח?   צריך כל אדם לדאוג שמצידו לא יהיה   להשיג 058-802489 עיכוב ביאת משיח [רבי נחמן מברסלב]   אלקינו, אדוננו, מלכנו, מושיענו אנא שלח נא  את   להשיג 058-602489 בן דוד משיחנו אנחנו מאמינים בני מאמינים  ...

לימוד וקריאת הזוהר

ארגון המשכילים יזהירו למוד וקריאת הזוה"ק לזכות כלל ישראל   בזכות הזוה"ק נזכה לגאולה ברחמים   מובא בזוהר הקדוש (נשא קכ"ד:) על הפסוק בדניאל (י"ב,ג') והמשכילים יזהירו וכו', וזה לשונו: בהאי חבורה דילך דאיהו ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא עלאה, תשובה , באלין...

ע ש ר ה ז כ י ר ו ת

  בס"ד ע ש ר  ה ז כ י ר ו ת יציאת מצרים – צריך לזכור שה' מוציא אותנו מהבוץ כל יום, כמו שהוציא את בני ישראל מעבדות לחרות [ספר שמות / פרק ב, פסוק כ"ג ← פרק טו, פסוק כ"ב]   מעמד הר סיני – ה' מזכה אותנו בתורה ומצוות כל יום ואם לא יעשה ככה, כל...

כלתה נפשי לתורת רשב"י

כלתה נפשי לתורת רשב"י    כלתה נפשי לתורת רשב"י כי כל חיי קדש לרשב"י       כי כל חיי קדש לרשב"י ותפילתי                             ותפילתי חזק אלי את לבבי               חזק אלי את לבבי בזכות                                בזכות הזהר של...

ו' מִצְווֹת תְּמִידִיּוֹת

  בס"ד ו' מִצְווֹת תְּמִידִיּוֹת   הקדמה – מצוות אלו תלויות בלב ובמחשבה, וחיובן תמידי בכל רגע ובכל זמן א. אנכי ה' אלוקיך – להאמין שיש אלוהים אחד בעולם, שהמציא את כל הנמצאות ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו, היה ויהיה לעולמי עד,הוא הוציא אותנו ממצרים...

חלוקה

1   א' ט"ז הקדמה כרך א' 2   י"ז ל"ב   3   ל"ג מ"ח   4   מ"ט ס"ו דף אחד מבראשית 5 בראשית ס"ז פב ספר בראשית 6   פג צח   7   צט קיד   8   קטו קל   9   קלא קמו   10   קמז קסג   11   קסד קעח   12   קעט קצד   13   קצה רי   14   ריא...

הנסיון האחרון

הנסיון האחרון חובה נאמנה לידע, להודיע ולהיוודע שאין לנו שום ענין עם הערבים וגם לא עם אומות העולם. סכסוכנו  בשורשו הוא בינינו לבין אלקינו. [הרב לוי סעדי'ה נחמני זצוק"ל]. נותרה רק עוד דרך אחת להצלתנו  –  שלום בינינו לבין אבינו שבשמים [הרב אלחנן וסרמן...

מבוא לזוהר הקדוש

שורש השם זוהר ממלת אור בכתב מלא נכתב זוהר באות ו כלומר מבטאים את השם זוהר , וזה מתקשר עם ענין נוסף והוא: כי אור גימטריא רז ומשמעותו סוד היות והזוהר הוא מביע את הסוד שבתורה מסקנה : כי אור = סוד (רז) וזוהר אותה משמעות. מבחינת מיקומו בתשלובת פרדס (שהם ראשי תיבות :...

הבטחת הרמח"ל

  הבטחת הרמח"ל זיע"א יודעים הכל ומאמינים הכל בדברי חז"ל הקדושים ובדברי הצדיקים שבכל הדורות, שכל דיבור שיצא מפיהם הקדוש כמו שיצא מפי הגבורה. גם גלוי ומפורסם בכל קצווי ארץ מעלת לימוד ספר בזוהר הקדוש שנכתב ע"י החבריא קדישא של רבי שמעון וחבריו בקדושה...

בר יוחאי

בר יוחאי   בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך   בר יוחאי , שמן משחת קדש , נמשחת ממדת הקודש , נשאת ציץ נזר הקדש , חבוש על ראשך פארך בר יוחאי , מושב טוב ישבת , יום נסת יום אשר ברחת , במערות צורים שעמדת , שם קנית הודך והדרך בר יוחאי , עצי שטים עומדים , למודי יהוה הם...

להאיר את אור האמונה ואור האמת האלוקית

להאיר את אור האמונה ואור האמת האלוקית בחושך הגדול של ימינו עם ישראל בדוחק ובצער ועת צרה היא ליעקב ואת אשר יגורנו בא לנו. הזמן של אחרית הימים המכונה עקבתא דמשיחא אכן בא ובמלוא העוצמה. הדוחק והצער, הקושי והצרה ניכרים מכל עבר, צד ופינה. עם ישראל בארץ ובתפוצות עובר עתה את...