בחרו עמוד

ששאלת מה הפעלה הראשונה שיש לעשות לאחר שאני נכשל בעניני קדושה כדי שלא ישתלט עלי היאוש.

הנראה הוא מה שיש לעשות לאחר החטא לחדש מה שיותר מהר את הקשר עם הבורא, ולהשיב חרון אפו מעליך מיד. אצל בשר ודם נאמר (אבות פ"ד מכ"ג) "ואל תרצה את האדם בשעת כעסו". אולם אין הדבר כן אצל הקב"ה, ואדרבא, ככל שימתין ויעכב האדם את תשובתו לרצות ולפייס...

לשאלתך שהנך מתיאש מאד לאחר היותך חוטא ושונה הרבה פעמים ובפרט בעניני קדושה.

סיבת יאושך הוא מפני שאינך רואה את הנקודות הטובות והמוצלחות שבך, וכמו כן בענין זה גופא שהנך נכשל בו, תתבונן הלא בעבר היית נכשל ונכשל ללא נצחונות, ומדוע אם כן תתעלם זה עתה מתקופות שהנך מנצח. אין שום איסור להתעודד מההצלחות ומהסיעתא דשמיא שרואים לפעמים, הגם שעדיין נכשלים...