בחרו עמוד

התפילין שלי

התפילין שלי על מצוות תפילין נצטווינו שמונה פעמים בתורה. התפילין ותוכנם הם ציפור נפשינו בהם כתובים שורשי אמונתנו. ואהבת הבורא יתברך אלינו. בתפילין ורצועותיהם אנו מתחברים לאבינו אב הרחמן בעבותות אהבה על מזבח אהבתה מסרו אבותינו את נפשם גם בעיתות מצוקה חסכו מפת לחמם לקיום...

מצות המזוזה וסגלתה הפסולים וסכנתם

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקובען על מזוזת הפתח וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואם אינו זהיר בה יתקצרו ח"ו דמכלל הן אתה שומע לאו וכן דרשו חכמים בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב דם נפשות אביונים נקיים וסמיך...

מסירות נפש למען קיום מצוות תפילין

מסירות נפש למען קיום מצוות תפילין לאורך כל הדורות מסופרים סיפורי מופת על יהודים שהשליכו נפשם מנגד כדי לקיים מצוות נביא סיפור על מסירות נפש למען קיום מצוות תפילין יחי רצון שנזכה ללמוד מסיפור זה לאזור חיל ולפעול למען כשרותה של המצווה ניצול השואה ר' מנחם בנימין  פרנק'...

איך שומרים תפילין ומזוזות ומדוע צריכם לבדקם מפעם לפעם

שמירת ספרי תורה תפילין ומזוזות ובדיקתם לאורך השנים תפילין ומזוזות כשרות עלולות להיפסל מידית או לאורך השנים. שמירה נכונה על כשרותו מסוגלת להציל מביטול מצוות עשה ומאיסור ברכה לבטלה בכל יום ויום זאת ועוד הובא בשם ה"אור זרוע" [מגדולי הראשונים] הלכות תפילין...

בדיקת מחשב למה

מחשב פרויקט המחשב לאיתור חסרות ויתירות לנוכח המצב  שבו קשה מאד למצוא ספר תורה מוגה באופן מוחלט נעשה מאמץ גדול למצוא פתרון לבעיה זו בדורנו במשך מספר שנים הושקעו מחשבות ומאמצים ע"י תלמידי חכמים יחד עם מומחי מחשב במטרה ליצור תוכנה שתוכל לבדוק באמצעות מחשב את ספרי...

מי בודק ומה בודקים במזוזות ותפילין

בדיקת מזוזות ותפילין מה בודקים  ומי ראוי לבדוק רבנו ה "ברוד שאמר"  [מתקופת הראשונים] מכנה את בדיקת התפילין והמזוזות כ"ביעור קוצים מן הכרם" מטרת הבדיקה להותיר את אותיות הקודש כרם בית ה' ללא פסולים נפרט את הענינים השונים שאותם יש להגיה ולבדוק א]'...

באלו מקומות קובעים מזוזה ובאיזו צורה היא נקבעת

באלו מקומות חייבים לקבוע מזוזה ?   מצות מזוזה חלה לגבי כל פתח שיש בו שני דפנות הניצבות לסף בגובה של עשרה טפחים כ מטר לפחות ומשקוף על גביהן דפנות אלו נקראות בשם "מזוזות" ומצות "מזוזה" נקראת כך על שם שנקבעת במזוזת הפתח   מצות עשה לקבוע מזוזה בכל פתחי...

סיפורים על סגולת המזוזה

סיפורים על  סגולת המזוזה אונקלוס הגר  והמזוזה אונקלוס בן אחותו של אדריאנוס הרשע מלך רומי היה לימים חשקה נפשו ללמוד תורה למד ולמד עד שהחליט להסתפח אל עם ישראל והתגייר כששמע אדריאנוס המלך כי בן אחותו התגייר כעס מאד.הוא השונא יהודים ורודפם עד חרמה יקום אחד מבני משפחתו...

סיפורים על סגולת המזוזה מחכמינו זכרונם לברכה

סיפורים על  סגולת המזוזה אונקלוס הגר  והמזוזה אונקלוס בן אחותו של אדריאנוס הרשע מלך רומי היה לימים חשקה נפשו ללמוד תורה למד ולמד עד שהחליט להסתפח אל עם ישראל והתגייר כששמע אדריאנוס המלך כי בן אחותו התגייר כעס מאד.הוא השונא יהודים ורודפם עד חרמה יקום אחד מבני משפחתו...

מזוזות ותפילין פשוטות וזולות כתב עברי או ערבי

מזוזות ופרשיות תפילין פשוטות וזולות בפרק זה נייחד את הדיבור על פרשה כאובה המקיפה בתים רבים מאד בארץ ובעולם. הציבור משתמש במזוזות ובפרשיות תפילין פשוטות הכתובות במהירות ובזלזול בפרטי ההלכות שמעכבים את כשרות המזוזות והתפילין רוב ניכר מהמזוזות הנמצאות בבתי ישראל  בארץ...

המחיר – נקודה למחשבה

המחיר הסיבה העיקרית לתפוצה הנרחבת של תפילין ומזוזות פשוטות היא מחירן הנמוך יחסית. אנשים שאין להם תודעת כשרות או שאינם מבחינים בין הסוגים השונים בוחרים בזול יותר ה"ערוך השולחן " בס' ל"ז ס"ק ב'  [מגדולי הפוסקים בדור לפני השואה] כותב "צריך כל איש...

מזוזות ופרשיות תפילין פשוטות וזולות מה הסוד

מזוזות ופרשיות תפילין פשוטות וזולות בפרק זה נייחד את הדיבור על פרשה כאובה המקיפה בתים רבים מאד בארץ ובעולם. הציבור משתמש במזוזות ובפרשיות תפילין פשוטות הכתובות במהירות ובזלזול בפרטי ההלכות שמעכבים את כשרות המזוזות והתפילין רוב ניכר מהמזוזות הנמצאות בבתי ישראל  בארץ...

ממה מורכב כשרות המזוזה והתפילין

כשרות המזוזה והתפילין את המזוזה כותבים על גבי קלף עור מעובד מבהמה טהורה בקולמוס ודיו מיוחדים. המזוזה צריכה להיכתב על ידי סופר מומחה ירא שמים כי הרבה הלכות ישנן בכתיבתה הן  לפני הכתיבה שצריך הסופר לומר בפה הריני כותב לשם קדושת מזוזה או לשם קדושת תפילין או ס"ת....

מזוזה שכיחות וסיבות הטעויות עדויות על התופעה

מזוזה  שכיחות וסיבות הטעויות לכל העתקה מתוך כתב יש שלושה שלבים קריאה זכרון וכתיבה. הוכח שהכתיבה נעזרת לעתים קרובות ב"זכרון מדומה" ולא בזכרון אמיתי אנשים משתמשים בידע קודם לצורך הקריאה או הכתיבה .כדי לאמת הנחה זו נתנו לאנשים רבים לקרוא קטע מספר תורה שהיתה בו...

מצוות המזוזה וסגולתה לשמירה והצלחה

מצות המזוזה וסגולתה סגולת המזוזה, שומרת את בני הבית. את הדירה. זוכה לדירה נאה.   כתב הטור (סי' רפה) בהלכות מזוזה:   מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקובען על מזוזת הפתח דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וצריך ליזהר מאד בה כמו שאחז"ל כל  מי שיש לו תפילין...