בחרו עמוד

טבע הבריאה כפופה לצדיקים

טבע הבריאה כפופה לצדיקים רבותינו זכו מרוב קדושתם  שטבע הבריאה נשתנה עבורם והיו דבריהם נשמעים בשמים, וכל הבריאה כולה הייתה משועבדת להם, כמו שאמרו: 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים', כמובא בחולין (צ"ז) מר' פינחס בן יאיר שנחלק לו הנהר כדי שיעבור בו. וכן מרבי שמעון בר...

אמונת חכמים הדמויות הנערצות

הדמויות הנערצות   נביא קצת מעשיות מגודל פרישותם וצדקתם ומאסם את הרע מחכמינו זכרונם לברכה מדורו של רשב"י ואחריו. (מהספר חיי עולם לסטיפלר זצ"ל ומספר אמונת ישראל ,)   מפלאות הנהגות חסידותם בתלמוד [מסכת תענית ב' ע"ב,] שאלו תלמידיו את רב אדא בר אהבה:...

אמונת חכמים

אמונת חכמים ובהיות שכל יסוד האמונה נחלה לנו מאבותינו, עלינו להשכיל ולהבין ולהאמין: א. שאין לטעות חלילה בשום דבר מדבריהם, כי השגחה עליונה עליהם וכמו שכתב החזון אי"ש: השגחתו יתברך הוא בכל דור על היחידים ששתלן בכל דור להורות חוקיו ומשפטיו לישראל, וכשהן מעמיקין...