בחרו עמוד

שאלה מאדם שמנקרות במחו מחשבות של ספקות באמונה, ושואל שמכיון שכן האם לא עדיף לו שלא להעמיק בעניני עקרי ויסודי האמונה כי אז מתעוררים וצצים במחו הספקות, ולכך נוח לו לשמור מצוות וללמד תורה כראוי מבלי להתעמק ביסודות ועקרי האמונה?

ובכן ללא ספק שזו מחשבת טעות להיות מאמין באופן שטחי פן תתעוררנה אצלו מחשבות ספקות, אדרבא הרהורי הספקות צומחים דוקא מכך שהאדם לא מתבונן ומתפעל מאמיתות תורתנו הק'. ובהחלט אין כוונתנו להעמיק בעיקרי האמונה בדרך החקירה והפילוסופיה, חלילה וחס. אלא התבוננות בדרך היסטוריה...

כמה שאני משנן אמונה, ומשתדל לאמת את האמונה בקרבי, עם כל זה חש אני "אבוד הכרה", דהינו שאינני חי את האמונה באפן מתמיד ובכל פעם כאלו ומחדש נצרך אני לחזר את ההיסטוריה – יציאת מצרים, קבלת התורה וכו' על מנת להחזיר לעצמי את ההכרה באמונה?

אכן צדקת, רואים זאת בחוש שגם זה "העובד" על האמונה וכשמתבונן בה אכן משיבה להכרתו וחי אותה, אולם – התעיף עיניך בו ואיננו – כשמסיח דעתו ממנה לזמן מה, כאילו ונצרך מחדש לשנן את האמונה מההתחלה – מ- "א-ב" של עיקרי האמונה, ואיננה בהישג...

מה נדרש מזה הבוטח בה' בכל לבו שיעזרהו ללא השתדלות מפרזת, והנה תוחלתו נכזבה, והצרך דוקא להשתדל בדרך טבע להשיג מבקשו?

ב' מבחנים חפץ ה' לבחון את העובדים על מדת הבטחון בו, האחד על לשעבר והשני על להבא. האחד האיך הם מגיבים כשהתאכזבו מבטחונם בה', וקבלו היפך ממה שבטחו. האם תגובתם תהא בזעם בזעף או בכניעה לה', דהיינו להיכנע בלבם לה', ולהאמין שכיון שכך חפץ ה', הרי שזה הטוב ביותר, והוא המבחן...

מנין צומחת האפיקורסות אחר שהאמונה כ"כ פשוטה?

אכן קובע הרב דסלר זצ" מכתב מאליהו (ח"א עמ' 171): אומנם מעולם לא היה מי שהוא אפיקורס באמת! וממשיך הרב להסביר דבריו: כל מי שפקר, ידע בפנים – בקרב לבו שמתעלם הוא מן האמת, ומה שטוען שאינו רואה ואינו שומע, היינו מכיון שאינו רוצה לראות, ואינו רוצה לשמוע....

מה הקושי שבאמונה בימות המשיח ביותר, הלא טמטום מחמת עברה היה תמיד, שהרי לא חסרו תקופות של חטאים בעמנו?

על כך עונה רבנו ירוחם ממיר זצ"ל (דעת חכמה ומוסר ח"ב מאמר כט) ע"פ דברי רבו רבי שמחה זיסל זצ"ל שהרשעים שהיו מלפנים אף שהיו בעלי עבירה – אמונה היתה בקרבם, וכמו המובא בגמ' (סנהדרין לז ע"א) בריוני שהיו בשכונתו של רבי זירא, וכשנפטר רבי זירא...

אימתי חסרון אמונה קשה יותר, כאשר הוא נובע מחסרון ראיות או כאשר נובע הוא מטמטום?

פשוט שהקשה ביותר כאשר נובע חסרון האמונה מטמטום הנוצר מהעבירה או מהנגיעה, לפי שכאשר האדם טהור ונקי מעבירה ונגיעה לא יוכל שכלו להתקלקל, וכמו שכתב הרמב"ם באיגרתו (איגרת תימן) שנכנס הקב"ה בערבות שלא יכפור לעולם איש מישראל את אמונתו, והסביר הרה"ג שליזינגר...

מה ענין הסגלות הפועלות לרפואה ולישועה, הכי אפשר להושע מבלעדי תפלה וצדקה?

גם ענין הסגולות האמיתיות בוודאי שהם בהשגחה עליונה שיצילו וכמו רפואות ורופאים, וכי רפואות ורופאים המה המצילים, אלא שאין אנו ראויים לנסים גלויים, אלא לניסים מלובשים בטבע, וכן הוא גם לצורך מבחן האמונה שלכך הכריח הקב"ה שישועתנו ופרנסתנו בדרך כלל תבוא בדרך טבעי למבחן...

מעשה באחד שהלך למומחה המבין היטב בחכמת שרטוטי היד, ואמר לו שרואה הוא שחייו קצרים ואין לו עוד זמן רב לחיות, וכיוצא מעתידות כאלה, כיצד יש להתיחס לזה?

שרטוטי היד והפרצוף מורים המה מה מזלו של האדם, כי האדם הנולד במזל מסוים הרי שכן גזרה חכמתו ית' שיוולד במזל ההוא כי כן נצרך לפי מה שנגזר לו להיות עונשו או שכרו, וכגון אם נגזר מן השמים שיהא זה עשיר נולד הוא במזל עשיר, וכן עני או בעל יסורים נולד במזל מסוים המורה על אותו...

היאך זוכה האדם לאמונה פנימית ואמתית ולא חיצונית בלבד כמו שהורגל בבית אביו?

ע"י שמחזק האדם בעצמו יראת ה', ומחדד לעצמו יראה מה' שמאמין בו, אז תיקבע בו האמונה בפנימיותו. והדברים מבוארים יפה בספר "מכתב מאליהו" (ח"ה עמ' 99) ע"פ דברי הרשבי בזוהר הק' (בראשית יב ע"א): "ודא (יראה) היא תרעא לאעלאה גו מהימנותא",...

האם יש עצה שיעשה האדם שיהא הבורא שבע רצון ממנו ואף שהוא עדין לוקה בחסר בתורה ומצוות?

ובכן ישנה עצה לכך, והוא באם האדם שבע רצון מהנהגת ה', וככל אשר ינהג בו הבורא יהא שמח וטוב לב, הרי שכמו כן יהא הבורא שבע רצון ממנו, וזוכה הוא בזה בדין ולא בחסד, מדין מדה כנגד מדה, כשם שהוא היה מצפה ומקוה להקב"ה לטוב, וקבל את ההיפך – יסורים, ועם כל זה הוא שבע...

אימתי בעיקר בא לידי ביטוי המבחן למידת אמונתו של האדם?

עיקר המביא לידי ביטוי מבחן אמונתו של האדם הוא ככל שיש לאדם יותר על מי לרגוז לזעום ולזעוף וכובש הוא את כעסו וזעמו מפני אמונתו בה' ומבטל רצונו מפני רצון קונו. וכדי שיובנו הדברים היטב נחלק ענין מבחן האמונה בג' חלוקות: חלוקה א. יש ויהא לאדם אכזבות רבות באירועים שונים...

מה בין אמונת ישראל לאמונת הגויים המאמינים גם הם באלקים?

אמונה במציאות ה', היא אכן אמונה השווה לכל, אולם האמונה בהשגחה הפרטית המכוונת ומדוקדקת בהנהגת מדה כנגד מדה לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, זוהי אמונת הישראל שאין לגוי השגה בה, וכמו כן במדת הבטחון שמכללה הוא לבטוח בה' ולהשליך עליו יהבנו מתוך שהגזירה היא האמת וכל...

היאך מחזקים את מדת הבטחון בה', ומחלישים את "כח העצמי" של האדם הנוטה להאמין בהשתדלות ובסיבות?

א. למעט בהשתדלות, ולעסוק במשא ומתן רק כפי ההכרח בלבד, כי אם למעשה ירבה האדם בהשתדלות, יסתרו מעשיו את בטחונו, ולא יעמוד בטחונו בה' כנגד שלמעשה מעשיו מורים היפך הגמור. ב. יהא חזק בדעתו לבלי להתפתות בזרם השוטף את מוחותיהם של בני העולם שרק בדרך השתדלות ומלאכה משיגים...

האם מדת הבטחון הוא לכל הבא ליטול מדה זו ולנהוג בה וכגון בבטול ממלאכה וכיוצא, ולסמך עצמו על הבטחון או שאינה לכל אחד?

מידת הבטחון הינה לכל אחד הבא לצבוא צבא ולעבוד עבודת ה', אולם בתנאי שילמד סוגיא זו בעומק ויפנים מידה זו ללבו מאד, ויקח בחשבון שיעבור נסיונות קשים מאד במהלך קניית מידה זו לבוחנו האם חזק הוא – הרפה – לבל יהא חלילה בכלל תוהה על הראשונות. ולנחיצות הענין אצטט לך...

אדם החי בדאגה פן הקב"ה יעזבנו כי רואה הוא בני אדם בחלקם מחזיקים ביראת ה' ובחלקם נופלים, והרי לכאורה על זה אין שיך בטחון שהרי "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים", האם נכון לחיות בדאגה מתמדת כזו שבעצם עוכרת היא את השמחה או לא?

ברור הוא ששייך בטחון בה' שלא יעזבנו לאדם וינטשנו להיזרק מהקדושה, כי הבטחת הבא ליטהר מסייעין אותו – זו הבטחה גדולה, וכי מי יכול להתגבר על יצרו אלמלי הקב"ה עוזרו! ובודאי חייב אדם לחיות בבטחון זה, ולא לדאוג. ומה שכתוב "אשרי אדם מפחד תמיד"? היינו...

אימתי יש אפשרות שיסמוך אדם על נס ועם כל זה יעשה לו נס?

מצינו כן ברבי חנינא (סנהדרין סז ע"ב) עם אותה מכשפה שרצתה ליטול העפר שנדרס ברגליו על מנת להזיקו, ואמר לה "טולי טולי – אין עוד מלבדו כתיב". הרי שסמך שלא ינזק, או כמו המעשה הנוסף המובא בגמרא (תענית כ"ה עא) בבתו של רבי חנינא בן דוסא ששמה חומץ...

האם יש להימנע מלקנות כרטיס הגרלה העלול לזכות את הזוכה בסכום כסף גדול, או להיפך. כדאי להשתדל על כך לבוא לנחלה ולמנוחה?

לעניית דעתי, הקונה כרטיס הגרלה המזכה בסכום גדול את הזוכה – מסכן הוא בכך את חייו הרוחניים, ויתכן שמסכן הוא בכך את כל חינוך ילדיו. ונבאר, מילא אם כרטיס ההגרלה היה מזכה את הזוכה בסכום סביר לכלכלה לדיור, ולנישואי הילדים בלבד, היה אפשר אולי להכנס לזה, אולם מאחר ויתכן...

במה נתן לראות היום את תחבולת היצר לערפול האמונה?

מעיקרי מפסידי האמונה המה שמיעת רדיו ופוליטיקא, שאז האדם משקיע עצמו באויב הגדול של האמונה שהוא "המקרה", שזהו כל רעיון הפוליטיקאים לפרש פרשנות ולהסביר את כל מאורעות העולם בדרך הטבע, ועל פי הטבע לנבאת את העתיד וכיוצא, וזהו בעצם הרעל המסוכן ביותר לאמונה, שהרי...

מהי הדרך לחזק את האמונה בדרך "עשה טוב" מלבד ה"סור מרע" שמוכרח שיהא בד בבד עם ה"עשה טוב"?

"האמנתי כי אדבר", לדבר הרבה מעניני אמונה, להיות רגיל לשוחח עם הבורא, וכלשון המסילת ישרים (פי"ט): "כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו שומע ומקשיב אליו". להתרגל לבקש על כל הנצרך, לפני כל ענין שעליו לסדר, לפני כל קניה שברצונו לקנות, ולבקש על כל פרט ממש,...

לפני ביאת המשיח על מה יהיה עיקר המלחמה בין הקדושה והסטרא אחרא?

עיקר המלחמה היא על בהירות האמונה. כמבואר באוה"ח הק' (שמות ג' ח') שבסוף הימים תהא המלחמה עם שער החמישים של הטומאה, וביארנו בכמה מקומות שמהותו של שער חמישים זה של הטומאה, הוא מינות ואפיקורסות, כן ידוע מדברי הח"ח שאמרם הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל,...