בחרו עמוד

תרופת פלא למתח דאגה וחרדה

כיצד משתחררים מכבלי החרדה המתח והדאגה עידן החרדה האושר! מעט אושר בחיים… אולם בראש ובראשונה כיצד משתחררים מכבלי החרדה, המתח והדאגה, המכלים את האדם גופנית ונפשית. – תקופתינו מכונה בשם – "עידן החרדה" – (AGA OF ANXIETY). חמשה מתוך ששה בני אנוש בחברה...

שש מצוות תמידיות

בס"ד ו' מִצְווֹת תְּמִידִיּוֹת   הקדמה – מצוות אלו תלויות בלב ובמחשבה, וחיובן תמידי בכל רגע ובכל זמן א. אנכי ה' אלוקיך – להאמין שיש אלוהים אחד בעולם, שהמציא את כל הנמצאות ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהוא עכשיו, היה ויהיה לעולמי עד,הוא הוציא אותנו ממצרים...

שכר ועונש

כיצד נתן לנו לפשט בדעתנו את מהות הגיהנום? המכתב מאליהו כתב בזה ד' אופנים שניתן לפשט בדעתנו את מהות הגיהנם. והנה לך דבריו: אופן א': כתב הרמב"ן זצ"ל בשער הגמול, שכל יסורי איוב במשך כל ימי חיי האדם אינם דומים ליסורי גיהנם עבור חטא קל אחד. כבר כתבנו (כרך א' עמ'...

השגחה פרטית והדרכים להשיג אותה

מה הם הדרכים להשיג את אמונת ההשגחה הפרטית? דרכים לקנית אמונת ההשגחה והבטחון א. להבין את נחיצות בהירות האמונה להבין באופן ברור ומשכנע שהאמונה היא פסגת המעלות, ונצרכת היא להיות מחודדת אצל האדם הן לחלק הסור מרע והן לחלק העשה טוב, שהרי מבלעדיה יטרד האדם מכל ה"עשה...

הייסורין ותכליתם

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו מעלת הרשב"י על פני שאר התנאים התייסר ביסורין קשים ולמד תורה הייסורין ותכליתם       בעמדנו לפני ציון הרשב"י ובפרט ביום ל"ג בעומר, יום הילולא דרשב"י, ביום גנוסיא (=ביום חתונתו) בעידן חדוותא דמלכא, וביום שמחת...

החיים שלאחר החיים מליוני עדים בני זמנינו

החיים שלאחר החיים מליוני עדים בני זמנינו   המוות, חידלון? לפני שנים ספורות יצאו עיתונים רבים בארץ ובעולם בכותרות רעשניות המכריזות כי לראשונה טוענים אנשי מדע כי יש חיים לאחר המוות!! נצטט כאן לדוגמא כתבה מן העיתונות   יש חיים אחרי המוות טוענים – בפעם הראשונה – אנשי מדע...

אמונת ישראל שלשה עשר עיקרים

אמונת ישראל  שלשה עשר עיקרים:   א. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו  מצוי ומשגיח והוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה עושה ויעשה לכל המעשים   ב. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא אחד ויחיד, ואין יחידות כמוהו בשום פנים, והוא לבדו אלוהינו, היה...

אמונה ובטחון הלכה למעשה

כז. הבטחון סגולתו להושיע גם את מי שאינו ראוי, והטעם לכך מאמר הכתוב (תהלים ל"ב) והבוטח בה' חסד יסובבנהו. להבין מהו ענין בטחון בה' שחסד יסובבנהו, דהיינו שזוכה על ידו להמתיק מעליו כל הדינים וממשיך על עצמו חסדים מכל הצדדים, יש לבאר עיקר מהות הבטחון, שלא ישאל השואל...

אמונה ובטחון בנסיונות דורינו פרק יט ואחרון- הנהגות אמונה למעשה

פרק יט – הנהגות אמונה למעשה א. הישועה להבוטח בה' הוא בטבע הבריאה סיפור סיפר הרה"ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זי"ע, פעם אחת היה הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע חולה מאד, והרופאים לא מצאו רפואה בדרך הטבע למחלתו, ישבו אנשי-שלומו בחדר הסמוך והתפללו לרפואתו....

פרק יח – ישוב הדעת

פרק יח – ישוב הדעת תרי"ג מצוות נאמרו למשה מפי הגבורה (מכות כ"ג ע"ב), ברור הוא שישנה תכלית לציווי תרי"ג מצוות אלו, והראיה שבאם נקיימם ללא שום תכלית וכגון מתוך הרגל הרי שאז העונש מפורש ונחרץ ביותר וכנאמר (ישעיה כט, יג) "ותהי יראתם אותי...

פרק יז – קטעי חיזוק מהספר "שומר אמונים"

פרק יז – קטעי חיזוק מהספר "שומר אמונים" א. מעט יסורים בעולם הזה פורקים מהאדם סבל גדול של יסורי הנפש מהעולם הבא ונחזור לענינינו כי העונש של אחר הפטירה הוא בשלימות בלי שום וויתור כלל וכלל אם לא עסק בתשובה בימי חייו, כמובא (מדרש תהילים מזמור יז) וזה לשונו...

פרק טז – התבוננות

פרק טז – התבוננות א. התבוננות המאמין להיות פיו ולבו שווין הרופא קרוב! ה"בוס" קרוב! האבא קרוב! השכן קרוב! השדכן קרוב! העשיר קרוב! ואילו הקב"ה רחוק?! האבא מרחם! החבר מרחם! הרבי מרחם! הרופא מרחם! ואילו הקב"ה אינו מרחם?! הלא מאמינים אנו, יודעים...

פרק טו – אמונה ובטחון

פרק טו – אמונה ובטחון ב' סעיפים שהזכרנום לעיל בפרק ו' שהמה האחד: הכל בהשגחה, והשני: הכל לטובה, המה בעצם הנקראים אמונה ובטחון. הנה אמונה במציאות ה', ושבהמצאותו נמצאו הנמצאים זהו אף אמונת הגוי, אין לעם היהודי שום יחודיות באמונה זו, שהרי ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם...

פרק יד – הכעס

פרק יד – הכעס הסתירה הגמורה שסותר האדם את עצמו עם אמונתו הוא הכעס. כתב הרמב"ם (הלכות דעות פ"ב ה"ג): "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", והסיבה לכך להיות הכועס מייחס כח מבלעדי ה' שאליו הוא מפנה את כעסו, ועצם זעמו וקצפו על הרע שנעשה עמו מורה...

פרק יג – דרכים לקנית אמונת ההשגחה והבטחון

פרק יג – דרכים לקנית אמונת ההשגחה והבטחון א. להבין את נחיצות בהירות האמונה חובה להבין באופן ברור ומשכנע שהאמונה היא פסגת המעלות, ונצרכת היא להיות, מחודדת אצל האדם הן לחלק הסור מרע והן לחלק העשה טוב, שהרי מבלעדיה יטרד האדם מכל ה"עשה טוב" – מתורה...

פרק יב – מפלאי מבחני האמונה

פרק יב – מפלאי מבחני האמונה הבה ונראה את פלאי הבורא בתכלית בריאת האדם, שהיא האמונה והיאך הבורא רואה בה כתכלית עד שכל עיקר מבחניו את ברואיו המה באמונה. הרי תכלית בריאת האדם כאמור במסילת ישרים: "לעבוד ולעמוד בנסיון", ועיקר נסיונותינו בכל יום ויום הלא המה...

פרק יא – מבחנים לאמיתות הביטחון

פרק יא – מבחנים לאמיתות הביטחון א. עובדות מחיי היום יום למבחן האמונה אנשים רבים רואים שאינם דואגים ומפחדים ותולים זאת בביטחונם בה' בעוד שלמעשה זהו ביטחונם העצמי. יש אופנים שונים בהם יכול האדם לבחון את עצמו האם באמת בוטח הוא בה', ונביא כמה מהם, ומה תועלת שמביא...

פרק נ"ח – פרק ס

נח. להעביר היראה החיצונית לשורשה ידועים דבריו של מרן ה"חפץ חיים" על מאמר חז"ל לדור עקבתא דמשיחא – "פני הדור כפני הכלב". המשילו חז"ל את דור המסיים לכלב, מדוע? מדרך הכלב, כשזורקים עליו מקל או אבן, מתנפל הוא על האבן או על המקל בכעס...

פרק מ"ח – נ"ז

מח. דרך האמונה למתנסים בכך שלא זכו להיפקד אומרים חז"ל: מפני מה היו האמהות עקרות? – מפני שהקדוש-ברוך- הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. כדאי לו להקדוש-ברוך-הוא לצער את האמהות, ללא שום עוון ועוול בכפם, פשוט רק כדי שנח לו ומתאווה הוא כביכול לתפילתן, שכמובן, בסך...

פרק ל"ט – מ"ז

לט. כיצד להתייחס לניסיון מום או כיעור פנים כלל גדול יהא בידך – חשיבות האדם לא נקבעת לפי מה שבני האדם מחשיבים, אלא לפי מה שהקדוש-ברוך-הוא מחשיבו. אנו נמצאים בעלמא דשקרא. וכן בעולמנו – עולם השקר – אדם גבה קומה, יפה תואר ומראה, הוא המאושר והחשוב,...