בחרו עמוד

 

שמירת הילדים וגידולם

מזוזה

צריכים ההורים לשמור מאד על מצות מזוזה, ולבדוק אותם היטב מדי פעם שלא ימצא בהם פסול, או שמא עומדים שלא כהוגן וכדומה. שהרי הגמ' (שבת לב:) אומרת שבעוון מזוזה בנים מתים. ומאחר והיום יש הרבה נכשלים בלא ידעתם בקניית מזוזות שאינם כשרות כהלכתן, לכן טוב לברר אצל אדם כשר וירא שמים היכן לקנות, ואל יחוס על כספו וזהבו, ויקנה דבר טוב ומובחר.

וראה מה שכותב המרדכי [מגדולי הפוסקים בתקופת הראשונים]בשם מהר"מ וז"ל: "מובטח אני שכל בית שיש בו מזוזה כהלכתה, אין שד ומזיק יכול לשלוט בו" עכ"ל. ובזוהר כתב הרשב"י ש"מזוזות" אותיות "זז מות". כלומר שמצות מזוזה כהלכתה מעלתה גדולה שמסלקת את המוות מפתח ביתו.

 

זהירות מנדרים ושבועות

יזהרו ההורים שלא לקבל נדרים עליהם, ואם קיבלו עליהם נדר יקיימוהו מיד. ואם אינם זוכרים ילכו אצל החכם ויעשו התרת נדרים. כי פעמים שלא מקיימים נדרם, וזה הגורם למיתת הבנים, וכמ שהגמ' אומרת במסכת שבת (לב:) בעון נדרים בנים מתים. וכבר רמזו חכמינו ז"ל בנים ראשי תיבות בעון נדרים ילדים מתים רחמנא ליצלן. ודבר זה מצוי הרבה אצל הנשים, שמחמת כעסן ומצוקתן, נודרים או נשבעים על דברים מסוימים. והאשה החכמה הדואגת לשלום בניה ובעלה, תשמור עצמה מלנדור או לישבע ח"ו.

 

עין הרע

ילד שנחלה פתאום ולא ניכר בו סימן מחלה, צריך לחשוש שניזוק מעין הרע. וסגולה טובה שהאדם המחזיק הילד (החולה), יאמר עליו הפסוקים המסוגלים להסיר עין הרע, ואלו הם:

"אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם עבים סותה."

" וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים" (במדבר כד ב).

"ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך" (תהלים ה ח). (רפאל המלאך).

 

קריאת מעשה בראשית

מי שיש לו צער גידול בנים, יקרא בכל יום פרשת מעשה בראשית. (רפואה וחיים)

 

קריאת שמות מיוחדים לילד

ילד שיחיה, כתב הרב האח נפשנו מעשם הרב יוסף אשכנזי, שכתב "מי שאין ילדיו מתקיימים יקרא שמות בניו שיוולדו בשם שיש בו שיתוף שמו של הקב"ה, כגון רפאל מיכאל גבריאל ישראל שמואל ירמיה ישעיה אליהו וכיוצא בזה. ובשם הרב ככר לאדן כתב וז"ל כדי שיחיה בנו יקרא לשם בנו אשר יולד לו "בן ציון". ויחיה בעז"ה.

 

סגולה להליכה

יש ילדים אשר מאחרים ללכת, וההורים מודאגים ודורשים ברופאים. ראוי שידעו את אשר כתב רבינו "בן איש חי" (פרשת אמור שנה ב' אות יג): ידע דלפעמים ימצא התינוק הולך ברגליו אחר שמונה חדשים, וימצא שאינו הולך אלא עד אחר כ"ד חודש, לכל זה יש טעם על פי הסוד, ומפורש בעץ חיים עיי"ש. לכן אם יראה אדם שאיחר התינוק ללכת, הנה אם לא עברו כ"ד חודש אל ידאג על זה, שיש טעם בזה".

אולם בכל זאת נביא סגולה טובה למי שרוצה שהילד ילך. כתב בספר רפאל המלאך וז"ל: "ילד שאין לו כח ללכת על רגליו, סגולה לקחת הסכין אשר בצע בו את החלה בליל שבת קודש תיכף אחרי הבציעה, ולהניחו על הארץ שיהיה צד החד כלפי מעלה, ולהנהיג את את הילד שיפסע פסיעות באופן שיפסע [=שידלג] מעל הסכין, דהיינו שהסכין יהיה בין הפסיעות, כך יעשו ג' פעמים ישר והפוך בחזרה, ואח"כ יתחיל ללכת.

 

לילד הבוכה ללא סיבה

 

לחש פסוק

ילחוש לו באוזנו הפסוק הבא: "כי עם בציון ישב בירשלם בכו לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך" (ישעיה ל יט). (שם)

 

סיכת שמן

עוד לילד הבוכה בלי כל סיבה. סגולה שתקח שמן זית ותשפכנו בכוס או בקערה, ותאמר עליו ג' ימים רצופים בזמן שקיעת החמה מזמור ח' שבתהלים. אח"כ תסוך השמן הזה את פניו ידיו ורגליו של התינוק וישקוט מלבכות. (שם)

 

לקבלת סגולה לחץ כאן