בחרו עמוד

סגולות לפקידת עקרות

 

לימוד בספר "אור החיים" הקדוש

כתוב בספרים הקדושים, כי מקובל אצל הצדיקים, שהלימוד בפירוש "אור החיים" (לרבינו חיים בן עטר זיע"א) על התורה, מסוגל לפקידת עקרות.

 

וכתב בספר נפש החיים: "סגולה להריון לחקוק אות ה' על טס של כסף ולתלות עליו. והיא סגולה גדול בסוד "הא לכם זרע" (בראשית מז, כג).

 

אמירת א' ב'

קודם הזיווג יאמרו בידים נקיות כ"ב פעמים אותיות א' ב' ג' עד ת'. ואחר כך יאמרו כ"ב פעמים הפסוק "עשה עמי אות לטובה" (תהלים פו יז). (כתר מלכות)

 

אמירת הפטרה

אשה שהיא קשת רוח בגידול בנים, או שאין לה כלל בנים ח"ו, סגולה שתאמר לאחר הדלקת הנרות של שבת, ההפטרה של יום א' של ראש השנה, וטוב שתבין מה שהיא אומרת ותאמר בכוונה, ותתן צדקה קודם הדלקת הנרות, ועל ידי זה תזכה לבנים טובים תלמידי חכמים וצדיקים. ובעיר הקודש ירושלים תובב"א יש להם זאת בקבלה מהאר"י ז"ל.

 

זהירות מצער בעלי חיים

פעמים אדם מגדל בעל חיים בביתו, ולא נזהר לשמור מלצערם, וזה גורם לאשה שלא תפקד, והיה מעשה בזמן האר"י ז"ל, באיש שבא לפניו בעבור שיברכו להתפקד בבנים, ואמר לו רבינו האר"י סיבת המניעה בא לך, בגלל שיש לך תרנגולים בחצר והיו נוהגים לעלות בסולם. ואשתך בלא כוונה הסירה את הסולם, ונמנע מהם מלעלות עליו, ויש להם צער, לכן תחזיר את הסולם, ותפקד. וכך היה. (ראה פלא יועץ ערך בעלי חיים).

 

ברכת חכם

מה טוב ומה נעים, שהאיש והאשה ילכו אצל חכם כשר וירא שמים, שיתפלל בעד החולה, ושיתפלל שיפקדו בזרע של קיימא. וילכו אצל חכם המחזיק ישיבה, בא וראה לשון הנימוקי יוסף במסכת ב"ב (קטז.) בד"ה גרסינן. בגמ' "דרש רבי פנחס כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, שנאמר חמת מלך מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה, זו הביא בגמ' אגב גרסא כתבתיה דמנהג זה בצרפת, כל מי שיש לו חולה מבקש פני הרב תופס ישיבה שיברך אותו" עכ"ל.

וכתב רבינו חיים פלאג'י זיע"א בספרו רפואה וחיים (פרק א אות כא) וז"ל: הרי דמנהג זה לילך אצל חכם גדול, היה בצרפת. ונקיט "התופס ישיבה", שאז יש לו זכות תורה דרבים, ותתקבל תפילתו מהרה באהבה עיי"ש.

 

הכנסת אורחים

סגולה גדולה לפקידת עקרות, מצות הכנסת אורחים. ולזה נסמך פקידת שרה למצות הכנסת אורחים. (רבינו בחיי בספרו "כד הקמח")

 

אירוח תלמיד חכם בביתו

כתב הרשבי בזוהר פרשת יתרו (דף סט ע"ב), וז"ל: "דהא לבתר דאתא משה לגביה, הוו ליה בנין, והכי הוה ביעקב. דכיון דאתא לגביה דלבן ושוי דיוריה ביה, הוו ליה בנין. אף הכא משה כיון דשוי דיוריה ביתרו הוו ליה ליתרו בנין". [תרגום = שהרי לאחר שבא משה ליתרו היו לו בנים, וכך היה ביעקב, שכאשר בא אצל לבן ודר בביתו, היו לו בנים. אף כאן משה כאשר דר ביתו של יתרו היו לו בנים]. מכאן נלמד שעל ידי שמארח בביתו למיד חכם זוכה לבנים. וכן איאת בגמ' (ברכות מב.), אמר אביי אף אנו נאמר תיכף לתלמידי חכמים ברכה שנאמר ויברכני ה' בגללך.

ודבר זה בדוק ומנוסה כמה וכמה פעמים, שזוג שנמנע מהם פרי בטן, הכניסו לביתם תלמיד חכם, ושהה אצלם מספר ימים, וכעבור זמן נפקדו בפרי בטן.

 

 

 

השאלת ספרים

סגולה נאה וחשובה שיעשה אותה האדם, ועל ידה ובסיבתה יזכה לבנים. יקנה ספרים וישאילן לאחרים, כמו שכתוב במדרש דברים רבה (פרק יד) על פסוק מי הקדימני ואשלם. אמר רב תנחום מי שאין לו נכסים ועושה צדקה וגמילות חסדים, ומי שאין לו בנים ונותן שכר סופרים וכו' ועושה ספרים ומשאילן לאחרים, אומר הקב"ה זה הקדים וקיים מצוותי עד שלא נתתי לו במה לקיימן, צריך אני לשלם לו לתת לו ממון ובנים. הוי מי הקדימני ואשלם. ע"כ. (דבק מאח אות לא).

 

חנוכה

כתוב בספר "טעמי המנהגים" (עמ' שסג) בשם ספר "בני יששכר": "מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת הקודמים, אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקידת עקרים ועקרות כעין ראש השנה. ולדעתי עיקר הסגולה ביום אחרון הנקרא "זאת חנוכה" עיי"ש.

לפיכך בימי חנוכה ובפרט ביום האחרון, ירבו בתפילה ובתחינה לאל בורא עולם, שיפקדם בזרע של קיימא.

 

טבילה במוצאי שבת

בספר "חופת חתנים" כתב: "שקבלה הוא ביד נשים כשרות, שאשה שלא זכתה לבנים תטבול במוצאי שבת קודש". (ויתכן סמך למנהגם שהרי באר מרים מסתובב בנהרות במוצאי שבתות, כמבואר בשולחן ערוך (סימן רצט סעיף י בהגה). ושמא תזכה לטבול במי הבאר הללו ותתרפא).

[א"ה: ברור הדבר שאין לדחות את ליל הטבילה בשביל סגולה זו, אלא כשהיא טהורה יכולה ללכת למקווה ולטבול במוצאי שבת].

 

שמירת טהרת המשפחה

אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הפורש מאשתו סמוך לווסתה הויין לו בנים זכרים, דכתיב להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר. ר' יהושע בן לו אומר הויין לו בנים ראויין להוראה, דכתיב להבדיל ולהורות. עד כאן לשון הגמרא.

ובאמת האיש והאשה צריכים לדעת, שפעמים רבות מונע הקב"ה את הזוג מלהוליד, כיון שהם לא שומרים על הלכות נדה כראוי, ואינו חפץ שיצאו מהם זרע אינו כשר. וכמו שמצאנו באברהם שלא נפקד בבן קדוש כיצחק עד שנימול. לכן טרם שהולכים לרופא וטורחים בענין זה, יבדקו היטב אם הם מקיימים את ההלכות כראוי, ומה' ישאו ברכה וטובה.

 

כתיבת ס"ת

סגולה גדול לבנים, יכתוב לו ספר תורה. ויותר טוב להשתדל בהדפסת ספרים נחוצים ומועילים לתלמוד תורה. ורמז לזה מהתורה: "זה ספר תולדות האדם". ואם אין ביכולתו לעשות כזה, יקנה ספרים וישאילם לאחרים ללמוד בהם. (רפאל המלאך).

ובספר "אמרי שפר" כתב: "ובעיני ראיתי אשה א' שנפקדה לט"ז שנים, אחרי כתבה ס"ת במשך חצי שנה אחרי הכתיבה, וילדה בן זכר". (סגולות ישראל).

 

 

 

מזוזה

מצוות מזוזה חשובה ומסייעת לענין זה, וכדברי הזוהר "מזוזות" אותיות "זז מות". ואביא מעשה קטן שקרה עם חברי לספסל הלימודים. יש לו קרובה משפחה שזה מספר שנים שנשואה ואין לה ילדים. אותו חבר ביקש לבדוק את המזוזה שבביתם, והיא אמרה לו שהשכן שלה כבר בדק אותם וקבע שהם כשירות. הלה לא סמך על בדיקתו וביקשה שהוא יבדוק שוב. וכשבדק, ראה שבתיבות בניכם אות י' פסולה. מיד החליף את המזוזות, וכעבור מספר שבועות נתבשרה שנפקדה בתאומים בס"ד. ואתה בין תבין את אשר לפניך.

 

מחילה מהמשודכת לשעבר

וזה לשון הרב דבק מאח (מערכת ב אות כב): "ראיתי דבר פלא מעשה נורא שהביא לנו איש צדיק הרב עדת צדיקים, והוא מעשה ארוך, אמנם לאהבת הקיצור אציעה נא לפניך סולת דברים, דהיינו על אחד שהיה חשוך בנים לא עלינו. והיה חסיד גדול ומופלג בתורה, ומדי חודש בחודשו הולך לקבל את פני הרב הקדוש הבעש"ט או אחד מתלמידיו, ויבך ויתחנן לו להודיעו על מה היה חרי האף הגדול הזה שהוא חשוך בנים. וגילה לו הרב שבימי בחרותו נתארס עם כלה אחת, וכאשר גדלה מאס בה, וזוהי סיבת אי ילידת הבנים, ואם יבקש ממנה מחילה פן ואולי יזכה לבנים וכו', ופייסה, וזכה לבנים", עיי"ש.

 

ואביא מעשה הנוגע לענינינו. ומעשה זה שמעתי מחבר נאמן וירא שמים אשר קרה עמו. והוא, יום אחד התקשרה אליו אשה אחת בטלפון, והזדהתה אליו שהיא שכינתו מילדותו, והיו גרים בבתים סמוכים זה לזה. וכששאלה לרצונה ביקשה ממנו שיסלח לה בלב שלם. הוא לא הבין על מה הבקשה המוזרה אך אמר שהוא מוחל לה בלב שלם ובנפש חפיצה, ואין לו עליה שום תרעומת כלל וכלל.

ויהי לתקופת השנה, והחבר הנ"ל קיבל הזמנה מאותו זוג לבוא לברית מילה של בנם העומד להתקיים בקרוב. הלה בא לברית מילה. ואחר הברית שאל את אותה אשה לפשר אותה בקשת סליחה מוזרה ושאינו זכור לו על מה עליו לסלוח לה. השיבה לו האשה זה מספר שנים שלא נפקדו בפרי בטן, והלכו אצל א' הצדיקים וביקשו ממנו ברכה, אמר לה שמא בילדותך דיברת עם איזה ילד והסכמתם בינכם להשתדך. ולכן את צריכה לבקש ממנו מחילה גמורה ובלב שלם שלא יהיה לו עליך תרעומת כלל, ואז תזכי להפקד. וכך עשיתי. וב"ה הנה זה הבן הראשון שנפקדנו בו אחרי כמה שנים. והיום כבר יש לאותו זוג מספר ילדים ב"ה. ואתה בין תבין אשר לפניך.

 

מעמדות

סגולה להעמיד תולדות, לומר בכל יום מעמדות דבר יום ביומו. (רפאל המלאך)

 

לספק משקה ללומדי תורה

סגולה להריון, האיש והאשה יספקו אור ומים לחברה הקדושה העומדים בבית ה' בלילות, דהיינו שיתנו מכיסם מה שצריך להם שמן למאור. וגם מה שצריך להם מים לשתות עם המשקה קפה כנהוג. ובזכות זאת יתברכו טיפות הזרע שלהם, ותהיה האשה קולטת טיפת הזרע להצטייר מהברור שבה ולד שתתעבר ממנו, וירגילו בזה תמיד. (ובזמנינו שאין צורך בשמן למאור, יכול לעשותו על ידי שישלם את הצואות החשמל או מים או סוכה וקפה וכדומה, של זמן הלימוד, או של בית המדרש). (כתר מלכות)

 

הדלקת נרות שבת בשמחה

כתב הרשב"י בזוהר הקדוש (בראשית מח:) וז"ל: "ואיתתא בעיא בחדוה דלבא ורעותא לדלקא בוצינא שבת, דהא יקרא עילאה הוא לה, וזכו רב לגרמא למזכי לבנין קידישין דיהון בוצינין דעלמא דאורייתא ובדחלתא" וכו' עכ"ל. [תרגום = והאשה צריכה בשמחה וברצון הלב להדליק נרות שבת, שהרי כבוד עליון הוא לה, וזכות רב לעצמה לזכות לבנים קדושים, שיהיו נרות העולם בתורה וביראת שמים וכו'].

והוסיף בספר "האח נפשנו" (מערכת ב אות ד) וז"ל: "לכן ראוי לפרסם זאת לפני הנשים, כדי שידליקו הנרות בשמחה, ושתתפלל לה' שיתן לה בנים מאירים בתורה ומעשים טובים, כי התפילה נשמעת בשעת המצות, ויזכור אלהים אותה ויפתח את רחמה" עכ"ל.

 

סעודה לכבוד הנביא הושע בן בארי

טוב לכל צרה, וגם לענין זה, לקבל בלי נדר לעשות סעודה לתלמידי חכמים, לכבוד הנביא הושע בן בארי, והסעודה תהיה ביום ג' בשבוע. ויאמר פסוקים אלו הכתובים בישיעיה (ח יט, כט) "וכי יאמרו אליכם דרשו אל האבות ואל הידענים המצפצפים והמהגים הלוא עם אל אלהיו ידרש בעד החיים אל המתים: לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה אשר אין לו שחר". (טעמי המנהגים עמ' תקסט).

ושמעתי מכמה אנשים שהיו בעת צרה וקיבלו עליהם דבר זה, ועלתה בידם, ונושעו מצרתם בעז"ה.

 

עין הרע

פעמים רבות מניעת ההריון נובע מחמת עין הרע. ורצוי להשתדל בסגולות ותרופות המועילות לעין הרע, או לחשים המועילים. וכאן נזכיר שנים בקצרה. א) האשה תתלה עליה אות ה' מכסף דווקא. ב) תשא האשה עליה או בתוך הכיס עשב הנקרא "רודא". ורצוי מאד שיהיה גם בביתה.

 

צדקה

יתן מספר פרוטות לצדקה כמספר אותיות "תן לי בנים", וכן בכל שאלתו מהשי"ת יתן כפי המספר. (ליקוטי מוהר"ן)

 

 

לימוד בתורה מענין הרפואה

כתב בספר "רפואה וחיים" (פ"א אות טו"ב) משם הרב דרכי צדק וז"ל: "כשצריך רפואה, ילמוד בענין הרפואה בגמ', וכל סיפורי מעשיו יספר מניסי השם יתברך בעניני רפואה, ועל ידי כך מעורר עולם הרחמים לרפואה, וכן לשאר דברים להכנעת אויבים, או להצלה, ולכל ישועה" עכ"ל.

 

ומזה נלמד לענינינו, שהרוצה להפקד בזרע של קיימא, טוב לקרוא פסוקים המדברים בענין אשה עקרה ותשועתה, כגון פסוקים שכתוב אצל שרה ופקידתה, וכן רבקה רחל ולאה ופקידתם, וכן פרשת חנה ופקידתה (שמואל א פ"א), פרשת שמשון (שופטים פרק יג פסוק ב – עד סוף הפרק), ופרשת שונם ואלישע (מלכים א פרק ד מפסוק א עד פסוק לח).

וכן יקראו לשון הגמ' במסכת ברכות (דף לא עמוד א) מקטע המתחיל אמר רב המנונא וכו', עד סוף עמוד ב' קטע המתחיל ואמר רבי אלעזר משום וכו'.

וטוב תעשה האשה אם תחזור על דברי חנה שאמרה: ":רבונו של עולם כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה, עינים לראות ואזנים לשמוע, חוטם להריח פה לדבר, ידים לעשות בהם מלאכה, רגלים להלך בהם, דדים הללו שנתת על לבי למה, לא להניק בהם?, תן ליבן ואניק בהם".

וקטע זה טוב שתחזור עליו כמה פעמים, ויהיה שגור בפי האשה. ותאמרהו בבכיה ודרך תחנונים.

ואחר כך האיש והאשה יתפללו תפילה מעומק ליבם על ענין זה, ובזכות האמהות הצדקניות שהזכירו בפיהם, יתפקדו.

 

רפואה

מה טוב שאיש והאשה יקחו כוס מים, וקודם שתייתם יאמרו את הפסוק הבא: "ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה" (יחזקאל מזי ב). ולכוין כפירוש רש"י שכתב וז"ל: "לתרופה, פירשו רבותינו ז"ל להתיר פה אלמים ופה עקרות" ע"כ. ויכוונו שישרה על מים אלו הברכה האמורה בכתוב. (עי' רפואה וחיים)

 

לא יקרא לתינוק שם על שם אדם שאין לו בנים

ידוע הוא כי השם גורם, ויש אדם הנקרא על שם אדם אחר והוא היה עקר. דבר זה יכול להשפיע גם על הנקרא בשמו. לפיכך ישתדלו ההורים לקרוא שם בניהם על שם אדם ראוי וצדיק ובעל בנים ומוצלח.

וראיתי להרב הגדול מורינו הרב יהודה פתייא זיע"א שכתב בספרו מנחם יהודה (רוחות מספרות), בסוף סימן פ"ח, על ענין זה וז"ל:

"וממוצא דבר בין יבין האדם, כי מי שנולד לו בן או בת והוא קורא את שמותם בשם אותם המתים, הרי הוא מכניס לאותם הילדים בסכנה עצומה. יען כי יתגלגל אותו המת בולד ההוא הנקרא על שמו. ואם אותו המת הוא מחוייב סקילה או שריפה או הרג וכיוצא בזה, יגרום שאותו הילד ימות באותה מיתה בקצרות שנים. ואם נתחייב כמה מיתות, הוא מתגלגל בכמה ילדים הנקראים בשמו וכולם הם מתים רח"ל. וכל ילד הקרוב יותר ממשפחתו, הוא מקודם להתגלגל בו יותר משאר בני משפחתו, כמו שנאמר או דודו או בן דודו יגאלנו וכו', וכמבואר בדברי האר"י ז"ל בספר הלקוטים בירמיה (סימן ח) יעויין שם.

 

סיפור נורא מבעל המעשה אודות קריאת שם תינוק על שם איש חוטא

ובדידי הוה עובדא, שקראתי את שם בני בשם מת אחד ממשפחת אמי, בעוד שלא הייתי יודע דבר זה, ונפטר הילד ההוא בעודו יונק משדי אמו. גם כל בני משפחת אמי קראו את בניהם בשם המת ההוא, והם היו כמו עשרה בנים, ורובם מתו. מהם מתו בזמן היניקה, והם מתו בהיותם בחורים בני י"ח   יותר, ומהם מתו בשנת חופתם, ולא נשאר מהם כי אם שנים בלבד. ואחר שמת לי אותו הילד, בא אלי אותו המת בחלום, וחילה את פני לחזור ולקרוא את שמו פעם שנית, באומרו כי מה שמת הילד ההוא, הטעם הוא לפי שעדיין לא היה נגמר דינו מכף הקלע, אבל עכשיו הרי הוא נגמר דינו, ולא תירא עוד שמא ימות הוולד. אמרתי לו אין מחוייב אני להכניס את בני בספק סכנה לכבודך. אמר לי אם כן לא תתעבר אשתך בבן אלא בבת. אמרתי לו אפילו אם יוולדו לי ז' בנות זה אחר זה איני רוצה לקרוא עוד את הולד בשמך. וילך לו המת מאתי בכעס.

גם פעם אחרת בשנת התרס"ז אירע מעשה אחרת, שהלכתי ביום המילה אצל יולדת אחת מבני משפחתי, והילד הנימול קראו אותו בשם אבי אביו אשר נפטר בשנת תרס"ה. וביותי יושב אצל הנימול נתנמנמתי מעט כמו חצי דקה, וראיתי איך בא אותו המת וישב לו אצל הנימול, ותכף ומיד הקטין את עצמו ועשאהו כמדת גוף הנימול, ועלה ושכב על הנימול אחוריו כנגד פני הנימול, וכיון את אבריו כנגד אברי התינוק ונבלע כולו בתוך התינוק, דוגמת המים הנבלעים בכל חרס שהיה עומד בחמה בחודש אב. ונתעוררתי מקול צעקת התינוק שצעק ובכה מהכאב, וקראו לרופא לבקרו ולא הועיל, ואחר כ"ד שעות נפטר התינוק ההוא, רחמנא ליצלן.

 

ולכן אין אני מזכיר אלא מזהיר ומצווה לכל אחד ואחד מישראל, שלא יקרא את שם בנו בשם המת, אם לא שיודע בבירור שהיה איש צדיק הולך בדרך תמים, וכולי האי ואולי, יען כי רוב בני אדם אינם נמלטים מהגלגולים" עכ"ל לענינינו.

 

וכתב בספר חסידים (סימן רמד) וז"ל: "ועוד אומר דברים שהשם גורם לטובה או לרעה. לטובה, יש אדם שכל הנקראים בשמו יצליחו לגדולה וכו', ויהיו בניו קיימים ויעמידו תולדות. ויש שכל אלה להיפך וכו'. כיצד, יראה אדם כשיש שני אחים יקראו שם בניהם ובנותיהם אחר שם פלוני, אפילו אחר צדיק, ומתו בלא תולדות… אל יקראו יותר באותו שם…, וכשם שיראה החכם שכך הוא אל יאמר אקיים לאבותיו שם שלא ישכח, והוא רואה שנקראים אחרים ונכשלו, הרי הוא נושא אל נפשו עוון, ואין באלה הדברים משום ניחוש" וכו' עכ"ל.

 

 

 

שם שד"י

שם שד"י מסוגל הרבה לפקידת עקרות. וז"ל בעל הטורים (בראשית לה יא) "אני אל שדי פרה ורבה, הוא שם של פריה ורביה, כי נעלם שלו שין דלת יוד עולה ת"ק, כמנין איברים שבאיש ושבאשה" עכ"ל. לכן טוב לכווין בשעת הזיווג בשם הקדוש הזה.

ועוד אפשר לומר, שיניח ידו על המזוזה שבו יש שם שד"י, ויתפלל שבזכות שם קדוש שד"י יזכו להיפקד.

 

קריאת שם שמעון

כתב בספר "טעמי המנהגים" (עמ' רסג), וז"ל: "בעינינו ראינו שהרבה חשוכי בנים שנדרו נדר שבהוולד להם בן יקראו את הבן הנולד "שמעון" על שם רשב"י זיע"א. או שנדרו שיעשו את התגלחת הראשונה של הילד במירון, ונוושעו בזכות התנא האלהי הרשב"י זיע"א.

 

לשמח אשתו

כתב בספר עצי המערכה בשם ספר הלל"ה וז"ל: "אשה אינה מתעברת אלא אם כן בהיותה בשמחה, כי העיצבון מכווץ בית רחמה שלא תקבל הריון" עכ"ל.

ומעתה נבין לשון התנא במסכת דרך ארץ זוטא (פרק ט): "הוי זהיר בכבוד אשתך, שלא תהא עקרה". ולפי האמור מובן לשונו. דעל ידי שמכבדה הוא משמחה, ועל ידי כך גורם לה שתתעבר. וכתוב בספרים הקדושים שכל כוונת האדם בכיבוד אשתו ושמחתה, יתכוין לשכינה הקדושה. והדברים עתיקים.

 

שמן ונרות

יזהרו לחלק תמיד שמן לעניים יראי ה', לצורך נר שבת ויום טוב ונרות חנוכה. גם תזהר האשה לעשות בידה גבינה מהחלב, ותחלקנה לתלמידי חכמים ויראי שמים. (כתר מלכות)

 

פרקי תהילים

סגולה גדולה לכל מי שבצער, יאמר מזמור כ' שבתהילים יענך ה' וגו', שתים עשרה פעם עם הכוונות הידועות הכתובים בספרים ומצויים בידי כל. ואחר כך יתפלל לרפואת פלונית בת פלונית ופלוני בן פלונית. (חיד"א)

טוב לקרוא בשביל עקרה שתפקד, פרק ק"ב וק"ג שבתהילים, בצירוף ברכה מתאימה. (רפאל המלאך)

וכן טוב לקרוא פרק קכ"ח שבתהילים מספר פעמים, בצירוף תפילה, שבזכות השמות הקודש היוצאים ממנו, תפקד האשה פלונית בת פלונית בזרע של קיימא.

 

תוספת ערב שבת

רבינו האר"י ז"ל אמר לאחד שלא היה לו בנים, שיזהר מאד וגם יזהיר לאחרים על תוספת שבת בערב שבת ומוצאי שבת יזהר במאוד מאד וע"י זה יזכה לבנים. (האח נפשנו מערכת ב ו)

 

תיקון כרת

יזהרו בליל הטבילה, למצוא עשרה בני אדם כשרים, שיתאספו במקום אחד להיות נעורים כל הלילה לעסוק בתורה, והם יתנו להם צדקה מכיסם. וילמדו באותה הלילה אדרא רבא ואדרא זוטא. אך אחר תיקון חצות ילמדו בזוהר פרשת תרומה (דף קסה סוף עמוד ב) רבי ורבי יוסי שרו בבי וכו' עד דף קס"ט עמוד ב', עלייכו כתיב וכל בניך לימודי ה'. וקודם עמוד השחר יחזרו פעם שנית ללמוד לשון הזוהר הנזכר. (כתב מלכות).

(וראה להלן פק ט, שם הובא כל הלשון והתיקון בשלימות).

 

 

 

תפילה בעלות השחר

תפילה בעלות השחר מסוגלת שתתקיים ביותר. וכתב בכתר מלכות "ושמור זה הדבר בידך, כי תעשה לבניך ברכה באותו זמן, וגם הבקשות אשר תבקש באותו זמן יעלו לרצון".

 

תפילה בעת שהספר תורה פתוח

וגם בעת שהספר תורה פתוח, הוא עת רצון ומסוגל לבקשת רחמים. עיין בכתר מלכות (סימן יב).

 

[הבה לי בנים]

 לקבלת סגולה לחץ כאן