בחרו עמוד

סגולות למפלת נפלים

ברכת המזון מהסידור

מקובל מגדולי זמנינו, לזכות לבנים ולקיום הילדים, יקבלו עליהם האיש והאשה לברך ברכת המזון מתוך הסידור דווקא, וטוב להם.

 

פרק קכ"ח בתהילים

קמיע למעוברת להישמר מכל רע, יכתוב הסופר לשמה (פירוש לשם האשה פלונית בת פלונית), על קלף כשר בכתב אשורית פרק קכ"ח שבתהלים אשרי כל ירא ה' וגו', ותתלה עליה בתיק כמו קמיע, ותלד בשלום. (רפאל המלאך)

 

פסוקים לשמירה

סגולה למעוברת שלא ישלוט עליה ולא בולד עין הרע וכל דבר רע, תאמר בכל יום י"א פסוקים המתחילים בנ' ומסיימים בנ', ואח"כ את התפילה הבאה אחריהם.

ואלו הן:

א. נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן.

ב. נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתינו מעבר לירדן.

ג. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלהיך אליו תשמעון.

ד. נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדוש משכני עליון.

ה. נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן.

ו. נפתי משכבי מר אהלים וקנמון.

ז. נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צוען.

ח. נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן.

ט. נופת תטפנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמתיך כריח לבנון.

י. נדו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני צאן.

יא. נושקי קשת מימינים ומשאלים באבנים ובחיצים בקשת מאחי שאול מבנימין.

 

ואחר כך יאמר תפילה זו:

רבונו של עולם, הצל את עמך בית ישראל מכל מיני כשפים ומכל מיני עין הרע, וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר שלא שלטה עליהם עינא בישא דבלעם הרשע, כן תפרוש עלינו ברחמיך הרבים להיותינו מכוסים במכסה ובהנהגה בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא. (ספר זכירה)

 

פסוק ואתם הדבקים וכו'

יאמר בעלה בכוונה גדולה לפי קריאת התורה את הפסוק "ואתם הדבקים בה' אליהכם חיים כולכם היום" בדוק ומנוסה. (סגולות ותפילות בשם ספר תשובות והנהגות)

 

זהירות מלדרוך על צפרנים

תזהר האשה שלא לדרוך על צפרנים שקצצו אותם מאצבעות ידים ורגלים, כי דבר זה גורם שתפיל את העובר ח"ו, כן הוא בגמ' (מו"ק יח.). ואזהרה זו גם לאנשים שלא יזרקו את ציפורניהם ויגרמו נזק לאשה ולעובר.

תזהר האשה ביום טבילתה שלא תקוץ את צפרניה על בגדיה. (מראה הילדים)

 

תכשיטי זהב

אשה המפלת, תשתדל שלא תלך בקשוטי זהב, שזה גורם להפלת הולד. (ספר המדות)

 

צדקה

בנים. כמספר אותיות "תן לי בנים" יתן צדקה. וכן בכל שאלתו מהשי"ת יתן צדקה כפי מספר הבקשה. (רפו"ח).

 

להרגיש הולד

מעוברת שאינה מרגישה את הולד במעיה. תאכל בכל יום הרבה שקדים מתוקים. (זכרון יעקב יוסף)                                                                              [הבה לי בנים]

 לקבלת סגולה לחץ כאן