בחרו עמוד

סגולות ללידה קלה

אפיקומן

ליתן בפי היולדת חתיכת אפיקומן, ותתפוס בין שניה במשך הלידה. ואחר הלידה תוציא תיכף מפיה. (שם)

 

אתרוג

אתרוג שמברכין עליו בסוכות, ועושין אותו אחר החג מרקחת בסוכר, להעלותו על השלחן בליל ט"ו בשבט, וטוב שיברכו עליו איש או אשה אם היא הרה ללדת. וגם ליתן ממנה למקשה לילד שאומרים שהיא סגולה שתלד בלא בצער, ויצא הוולד בר קיימא לחיים טובים ולשלום כשאוכלת ממנו באותו שעה.

 

להסיר יהלום

כתב בספר מדרש תלפיות, למקשה לילד, טרם כל יראה אם יש על היולדת אבן הדיאמנט (יהלום), תסיר אותה מעליה. ומעשה בחכם אחד גדול מחכמי הרופאים, קראוהו לגבירה אחת מקשה לילד, והלך ועשה כל הרפואות ולא הועילו, והלך מתייאש, ומיד שהלך חזר, ואמרו לו למה חזרת כל כך במהרה. והשיב לשאול מאתך אם יש טבעת דיאמנט (יהלום) אתך, והשיבה כן. אמר תנוהו לי, ומיד שנתנה לו ילדה.

 

לחש

למקשה ללדת יאמר לחש זה: "כשהיה מיכאל עובר והלך על הר סיני, והיה שומע קול צווחות יוצאות, אמר רבונו של עולם מה אלו הצעקות, אמר לו היולדות קוראים לך, אמר לו, אמור להם צא צא הארץ מבקשת אותך". (האח נפשנו)

 

מגנט

יולדת המקשה לילד, טוב שתיקח בידה "אבן מגנט" בידה השמאלית, ותלך בחפזון. ובחון. (דבק מאח)

 

מזוזה כתובה כהלכה ומונחת כהלכה

מזוזה טוב שהאדם יזהר במצות המזוזה כהלכתה, ושתהיה עומדת כהלכה ודבוקה למפתן הבית היטב. ומי שאינו נזהר בזה, מלבד שלא קיים המצוה, עוד זאת גורם לו ולאשתו נזק וצער רב. וכמאמר הגמ' (שבת לב:) שבעוון מזוזה בנים מתים ח"ו.

 

וראה מה שכתב בספר "קונטרס היחיאלי" (דף כב) וז"ל: "סגולה נפלאה מאד, כשיש לאדם חולה בביתו ב"מ, יזהר טרם כל לבדוק את המזוזות של כל פתחי ביתו חצירו ודלתותיהם, לראות אם נשארים הם בכשרותם אם לא. ואם ח"ו יראה איזה אחת מהנה שנפסלה, מהר ימהר להביא אחרת להניחה על מקומה באותו יום ממש ולא יאחר, שלא לעבור על מצוה עשה דאורייתא ושוב אם יש צורך יקרא את הרופא, כי עיקר השמירה על ידי המזוזה כידוע. והוא הדין גם ליולדת המקשה ללדת, יבדקו את המזוזות. והיא אחת הסגולות היקרות" עכ"ל.

 

ובאוזנינו שמענו ממגידי אמת בימים אלה, באחד שאשתו היתה רגילה להקשות בלידתה, ורב גדול ציוה לבעלה לבדוק את המזוזות. ומצא הסופר בתיבה א' מ' סתומה במקום מ' פתוחה, ומיד כשהחליף הבעל את המזוזה, ילדה אשתו בנקל בשעה טוב ומוצלחת.

 

וכתב בספר רפאל המלאך: "טוב ליזהר במה שאמר הבעש"ט זיע"א, שלא ליתן את המזוזה בשפופרת של ברזל, משום שהמזוזה היא להאריך ימים, והברזל הוא להיפך, ואינו בדין שיניף המקצר על המאריך.

 

מזמור  כ"ב מתהילים

טוב לומר מזמור כ"ב שבתהילים למנצח על אילת השחר וגו'. בכוונה גדולה מלה במלה. (סגולות ישראל)

 

משנה ראשונה ממסכת בבא קמא

למקשה לילד, ילמוד הבעל משנה ראשונה של מסכת בבא קמא. ארבעה אבות נזיקין פרק א'. יתחיל ויגמור כמה פעמים, ואשתו תלד בנקל בעזה"י. (זכרון יעקב יוסף)

 

פועה

ילחשו באוזניה אותיות פועה. בצורה כזו פ' ו' ע' ה'. (סגולת זהב)

 

קבלת מצווה

טוב שהיולדת לפני לכתה לבית החולים, תקבל עליה לעשות איזה מצווה להבא, כגון לשמור על כבוד ראש חודש,  ולקבל את השבת יותר מוקדם בלי נדר. או לקבל עליה לתת צדקה לעניים ותלמידי חכמים ועבור מאור בבתי כנסיות ומדרשות וכדו'. וטוב לעשות לה התרה על הספק אם נשבעה לעשות דבר או נדרה.

 

לקבלת סגולה לחץ כאן