בחרו עמוד

 

סגולות לזכות לבנים צדיקים וחכמים

נרות שבת בשמחה

לזכות לבנים מאירים בתורה ויראת שמים, האשה תדליק נרות שבת בשמחה, ובאותה שעה תתפלל על ילדיה, ותתקבל תפילתה. וכך כתב הרשב"י בזוהר (בראשית מח:) "ואיתתא בעיא בחדוא דלבא ורעותא לאדלקא בוצינא דשבת, דהא יקרא עילאה הוא לה, וזכו רב לגרמא למזכי לבנין קדישין דיהין בוצינין דעלמא דאורייתא ובדחלתא וכו'" עכ"ל. [תרגום = והאשה צריכה בשמחה וברצון הלב להדליק נרות שבת, שהרי כבוד עליון הוא לה, וזכות רב לעצמה לזכות לבנים קדושים, שיהיו נרות העולם בתורה וביראת שמים וכו']. (וע"ע בספר האח נפשנו מערכת ב אות ד).

 

צניעות האשה

על ידי שהאשה מתנהגת בצניעות, תזכה לבנים הגונים. ומקור הדברים מהגמרא (מגילה י:), דאמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצאים ממנה מלכים ונביאים. וכן אמרו בגמרא יומא (מז.) שבעה בנים היו לה לקמחית, וכולן שימשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך, השיבה להם מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. (פירוש ששערות ראשה היו תמיד מכוסות). עיין שם.

מכאן תוכחה מגולה, לאותם נשים האוהבות להתגנדר ולהתקשט כדי להראות נאה בעיני אחרים. ואחר כך באים אצל החכמים כדי שיתפללו על בניהם, ועל צער גידול הבנים שלהם. אשה החכמה הרואה את הנולד, תתבונן האם כדאי לה הנאה ריגעית וזמנית שישבחוה על יופיה, או שחפצה בבנים הגונים שהם היופי האמיתי בעולם הזה ובעולם הבא. הרי מה שאמרו חז"ל (כתובות נט:) אין אשה אלא ליופי, אין הדברים אומרים אלא שתתקשט לפני בעלה. ולא כמנהג איזה נשים שבפני בעלה לובשת בגדים זולים ללא יופי, וכיוצאת לרחוב מתקשטת ככלה.

 

קדושה בזמן העיבור- זהירות ממאכלות אסורות

אשה הרוצה לזכות שהבן יצא צדיק וירא שמים ובעל מידות טובות, צריכה לשמור עצמה בזמן העיבור שלא תאכל מאכלות שיש בהם איסור. וכמו שמובא בגמרא (יומא פב:) באותה אשה שהריחה ביום כיפור דבר מאכל ונתאוותה לאכול, ובאו ושאלו את רבינו הקדוש, ואמר להם תלחשו באוזנה היום יום כיפור, וכך עשו ופסק העובר מתאוותו, ויצא ממנו רבי יוחנן. ומעשה באשה מעוברת אחרת שגם היא נתאוותה לאכול ביום כיפור, ושאלו את רבי חנינא ואמר להם תלחשו לה באוזנה, ולא הועיל והוכרחה לאכול, ויצא ממנו שבתאי אצר פרי.

 

ממעשים אלה נלמד שחשוב לשמור על הדברים הנכנסים לפה, ובפרט בזמן ההריון, כי כל מה שהאם אוכלת, הולד יונק ונבלע בדמו. ויש גם להזהר בעניני הברכות ובפרט ברכות הנהנין תחילה וסוף, וכדברי מורינו הרב חיים ויטל זיע"א (עי' שער המצות פרשת עקב), שעל ידי שמירת ברכות הנהנין יזכה ליראת שמים.

 

לקבלת סגולה לחץ כאן