בחרו עמוד

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקובען על מזוזת הפתח

וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואם אינו זהיר בה יתקצרו ח"ו דמכלל הן אתה שומע לאו וכן דרשו חכמים בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב דם נפשות אביונים נקיים וסמיך ליה לא במחתרת מצאתים  וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה כמו שדרשו בפסוק ה' שומרך וגומר מלך בשר ודם מבפנים ועבדיו שומרין אותו מבחוץ ואתם ישנין על מטתכם והקב"ה  שומר אתכם מבחוץ  [טור]

בשם מוהר"ם  [מתקופות הראשונים] וזה לשונו: מובטח אני שכל בית מתוקן במזוזה כהלכתה אין שד ומזיק יכול לשלוט בו ע"כ. וכן בספר "כל בו" שמה שנהגו לרשום במזוזה שם שדי, הוא מפני ששם זה ראשי תיבות שומר דירת ישראל, וכן סגולתה שמשמרת את האדם כמו שכתב רש"י במסכת פסחים (ד.) ד"ה חובת הדר. ובמסכת שבת (כד:)

אמר רב הונא הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה

יחודיות מצוות המזוזה – ערכת מגן תמידי

בספר טורי זהב כתב שיחודיות מצות המזוזה מול מצוות אחרות כי בכל המצוות יש כלל שהם מגינות על האדם רק בשעה שעוסק במצווה לעומת זאת המזוזה מגינה על האדם בכל עת

 

סגולת המזוזה דווקא כשהיא כשירה

בספר "מלאכת שמים" מודגש שסגולת התפילין קיימת דוקא כאשר הן כשרות. וז"ל דווקא תפילין כשרות שנכתבו ונעשו ככל אשר נצטוינו כתורתנו הקדושה המה פועלות גדולות כאלו בסגולת חמדתם לא תפילת פסולין שהם אינם תפילין כלל!

מזוזה ותפילין פסולות סכנה

לא זו בלבד שתפילין ומזוזות בלתי כשרות אינן מצילות מן הפורענות ומן העלילות אלא שהן גם מהוות סכנה למשתמשים בהם. ה"אור זרוע" ביאר שהסכנה נובעת מכך שמשתמש בשם  הקודש שלא כהלכתו" ההשתמשות בשמות הקודש שלא במקום מצווה ע"י תפילין ומזוזות פסולות. [בכל מזוזה יש עשר שמות קדושים.] מסכנת את מי שמניחן או את מי שהן קבועות בפתח ביתו

בזמנינו יש חיוב מיוחד לבדוק לעתים תכופות את התפילין והמזוזות

הערוך השולחן בסי' ל"ט מחדש שבזמננו קיים חיוב מעיקר הדין וז"ל  "בזמננו ידוע שהדיו שלנו במשך איזה שנים נקפצים מעל הקלף ולכן  בזמנינו נראה לי שמעיקר הדין צריכים לבדוק אותם מזמן לזמן וכן יש לנהוג"

לעתים קרובות ניתן להבחין בעת בדיקת פרשיות ומזוזות שהדיו "קפץ" מהקלף כלומר שהוא נסדק והתפורר. התפוררות זו גורמת "לנפסקים" באותיות ולפסילתן

התפוררות דיו שכיחה מאד בקלף משוח. למעשה הדבר קורה  גם בסוגי קלף נוספים הסיבות להתפוררות הן התישנות הדיו ושינויי מזג האויר הגורמים להתכווצות ולהתפשטות של הקלף והדיו. ויש אומרים כי  שינוי שיטת עיבוד הקלף ועשיית הדיו גם תורמות לכך

לכן יש חיוב לבדקן לפחות כל שלש וחצי שנים ויש נוהגים כל שנה בחודש אלול

 

להזמנה לחץ כאן מלא את הפרטים ואנו נחזור אליך בהקדם