בחרו עמוד

מצות המזוזה וסגולתה

סגולת המזוזה, שומרת את בני הבית. את הדירה. זוכה לדירה נאה.

 

כתב הטור (סי' רפה) בהלכות מזוזה:

 

מצות עשה לכתוב פרשת שמע והיה אם שמוע ולקובען על מזוזת הפתח דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך וצריך ליזהר מאד בה כמו שאחז"ל כל  מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא מפני שיש במזוזה יחודו של הקב"ה ותמיד בבואו ובצאתו יזכור  יחודו של הקב"ה ויתן יראתו על פניו לבלתי יחטא

וכל הזהיר בה יאריכו ימיו וימי בניו דכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואם אינו זהיר בה יתקצרו ח"ו דמכלל הן אתה שומע לאו וכן דרשו חכמים בעון מזוזה בניו ובנותיו מתים קטנים דכתיב דם נפשות אביונים נקיים וסמיך ליה לא במחתרת מצאתים  וגדולה מזה שהבית נשמר על ידה כמו שדרשו בפסוק ה' שומרך וגומר מלך בשר ודם מבפנים ועבדיו שומרין אותו מבחוץ ואתם ישנין על מטתכם והקב"ה  שומר אתכם מבחוץ וע"כ נתינתה בטפח החיצון שיהא כל הבית לפנים הימנה ובשמירתה ומ"מ לא יהא כוונת המקיימה אלא לקיים מצות הבורא יתעלה  שצונו עליה:

והביא בספר דרכי משה (רפ"ז ס"ק ד') את דברי המרדכי בשם מוהר"ם  [מתקופות הראשונים] וזה לשונו: מובטח אני שכל בית מתוקן במזוזה כהלכתה אין שד ומזיק יכול לשלוט בו ע"כ. וכן הביא שם (רפ"ח ס"ק ג') מהספר "כל בו" שמה שנהגו לרשום במזוזה שם שדי, הוא מפני ששם זה ראשי תיבות שומר דירת ישראל, וכן סגולתה שמשמרת את האדם כמו שכתב רש"י במסכת פסחים (ד.) ד"ה חובת הדר. ובמסכת שבת (כד:) אמר רב הונא הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה.

אף בשעה שניתן רשות למשחית לחבל כשרואה את המזוזה הוא בורח

אמר רבי יוסי בר יהודה פתח המצוין במזוזה אין מזיק ואין שטן ואין פגע רע מתקרב אליו מפני שהקב"ה שומר הפתח אפילו בשעה שניתן רשות למלאך המשחית לחבל זוקף המשחית עיניו ורואה ששם ש ד י עומד על הפתח ובורח כדכתיב "ולא יתן המשחית לבוא את בתיכם לנגוף" לפיכך צריך האדם שיהא תמיד מצוי במצות מזוזה                                                              [זוהר חדש רות פ"ד]

 

יחודיות מצוות המזוזה – ערכת מגן תמידי

בספר טורי זהב כתב שיחודיות מצות המזוזה מול מצוות אחרות כי בכל המצוות יש כלל שהם מגינות על האדם רק בשעה שעוסק במצווה לעומת זאת המזוזה מגינה על האדם בכל עת

מי הם החייבים במזוזה

פרט נוסף שכדאי לציין בקשר למצות מזוזה גם על הנשים חלה חובת ההשתדלות בקיום מצות מזוזה כשם שהחובה חלה על האנשים וכפי שהגמרא קידושין ל"ד קובעת כיון שלגבי מזוזה נאמר "למען ירבו ימיכם"  "גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי " ?האם גברים צריכים לחיות ונשים לא ?  כך גם נפסק להלכה בשלחן ערוך וברמב"ם "הכל חייבים במזוזה אפילו נשים" ובמיוחד כיון שהאשה נקראת עקרת הבית חלה עליה חובה מיוחדת להבטיח שכל עניני הבית יהיו כדבעי כולל גם שמירת הבית על ידי "מזוזות ביתך" ולדעת כמה מפוסקי ההלכות יש דין קדימה למצות מזוזה לשאר המצוות שהנשים מחויבות בהן כיון שחייהן תלויות בה

 

סיפורי מופת אודות סגולת המזוזה לשמירה מכל פגע

מקרים רבים ידועים בעם אודות השמירה התשועה וההצלה על ידי מצוות מזוזה. ב"ספר הזכרונות" להגאון רבי שמואל אבוהב אב"ד ונציה. מסופר "ואני שמעתי שבעיר אחת היה להם סופר אחד קדוש וטהור ויקרה מקרה שקמה שריפה גדולה בעיר ובכל מקום שהניח שם הסופר מזוזות לא שלטה בו השלהבת אפילו שהיה קרוב לשריפה ויהי לפלא

סגולה להינצל ממסים כבדים ועלילות שווא

הריב"ש בשו"ת הריב"ש סי' קמ"ו פוסל מזוזות ופרשיות תפילין שנכתבו בחיבור אותיות מסוים בסוף דבריו הוא כותב

"גם להחליף הפרשיות שבתפילין ומזוזות פסולות בכשרות למה תכבד העבודה הזאת לכם ואולי בשכר זאת ינצלו מאותן עונש אלפי זהב המעלילים עליהם השרים תמיד ונשמע וימס לבבינו כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "כנפי יונה נחפה בכסף" מה יונה זאת כנפיה מגינות עליה אף ישראל מצוות מגינות עליהן"

הכסף משנה בהלכות תפילין פרק ה' הל' ד' כותב שכאשר המזוזה כתובה כתקנתה חופפת שמירת ה' יתברך על הבית

" כל סגולות השמירה קיימות רק כאשר התפילין או המזוזות כתובות כהלכתן

וכן כתב המרדכי בשם המוהר"ם מרוטנבורג מובטח אני שכל בית המתוקן במזוזה

כהלכתה אין שום מזיק יכול לשלוט בו"

גם בספר "מלאכת שמים" מודגש שסגולת התפילין קיימת דוקא כאשר הן כשרות. וז"ל דווקא תפילין כשרות שנכתבו ונעשו ככל אשר נצטוינו כתורתנו הקדושה המהפועלות גדולות כאלו בסגולת חמדתם לא תפילת פסולין שהם אינם תפילין כלל

 

 

מזוזה ותפילין פסולות סכנה

לא זו בלבד שתפילין ומזוזות בלתי כשרות אינן מצילות מן הפורענות ומן

העלילות אלא שהן גם מהוות סכנה למשתמשים בהם

ה"אור זרוע" [מתקופת הראשונים] בהלכות תפילין בסי' תקס"ה הביא את דברי הגמרא במסכת

מנחות דף ל"ה  "העושה את  בתי התפילין עגולות סכנה ואין בה מצווה" וביאר שהסכנה נובעת מכך שמשתמש בשם  הקודש שלא כהלכתו"

ההשתמשות בשמות הקודש שלא במקום מצווה ע"י תפילין ומזוזות פסולות

בכל מזוזה יש עשר שמות קדושים. מסכנת את מי שמניחן או את מי שהן קבועות בפתח ביתו

אין כמעט אדם שלא שמע או קרא על פסולים שנמצאו באותיות ובהן רמז ברור לצרה או למחלה וכדומה נציין מספר מקרים

  • תלמיד חכם שהרביץ תורה ברבים חלה לפתע בראשו ונאלץ להפסיק ללמד תורה. בבדיקה שנערכה בתפיליו הוברר שנפסקה האות נו"ן במילה " ושננתם" בתפילין של ראש עם הפסק המילה נפסק גם ה"ושננתם לבניך" אלו התלמידים

 

  • אסון כבד פקד משפחה  מסוימת. ראש המשפחה נפגע בתאונת דרכים בבדיקת

המזוזה שהיתה קבועה בפתה חדר ההורים נמצא שהמילה "נפשך" פסולה

מצוות מזוזה חשובה ומסייעת לענין זה, וכדברי הרשב"י בזוהר "מזוזות" אותיות  "זז מות".

  • אברך תלמיד חכם היה לו קרובת משפחה שזה מספר שנים שנשואה ואין לה ילדים. אותו אברך  ביקש לבדוק את המזוזה שבביתם, והיא אמרה לו שהשכן שלה כבר בדק אותם וקבע שהם כשירות. הלה לא סמך על בדיקתו וביקשה שהוא יבדוק שוב. וכשבדק, ראה שבתיבות בניכם אות י' פסולה. מיד החליף את המזוזות, וכעבור מספר שבועות נתבשרה שנפקדה בתאומים בס"ד. ואתה בין תבין את אשר לפניך.
  • בהזדמנות מיוחדת נבדק על ידינו מזוזות באחד מהיישובים בדרום ובאחד מן המזוזות נמצא כתוב ובלכתך ברדך במקום בדרך כמובן שמזוזה זו לא היתה כשירה מעולם כאשר הודענו זאת לבעל המזוזה הוא קפץ בזעקה. שאלנו אותו מה מזעזע אותך כל כך. השיב לנו כי לפני תקופה קצרה נפגעה אשתו בתאונת דרכים וזה ממש תואם לתיבה  בדרך הפסולה במזוזה שלהם

 

ניתן כאמור לפרט מקרים רבים ומהימנים שבהם נמצאו במזוזה רמזים ברורים למקרים שהתרחשו מקרים אלו מקיפים את כל מישורי החיים רפואתן פרנסה היפקדות בבנים חינוך הילדים.  שלום בית. הצלחה בתורה עליה רוחנית ועוד

אנשים רבים נוהגים לבדוק את התפילין ואת המזוזות בעת מחלה או צרה ר"ל בזכותו של מנהג זה זכו רבים לשמירת ה' והצלתו החופפת על בתי ישראל שבפתחם קבועה "מזוזה כהלכתה"

סגולת הבודק מזוזותיו תמיד.

הביא בספר דרך ישרה, שיאריך ימים וינצל משדים ומרוחות ויזכה לבנים כשרים.