בחרו עמוד

כשרות המזוזה והתפילין

את המזוזה כותבים על גבי קלף עור מעובד מבהמה טהורה בקולמוס ודיו מיוחדים. המזוזה צריכה להיכתב על ידי סופר מומחה ירא שמים כי הרבה הלכות ישנן בכתיבתה הן  לפני הכתיבה שצריך הסופר לומר בפה הריני כותב לשם קדושת מזוזה או לשם קדושת תפילין או ס"ת. ובטרם ייגש לכתוב שמות הקודש צריך לומר הריני כותב לשם קדושת השם

כמו"כ בצורת האותיות  צריך לדקדק היטב בכל הפרטים ולהיזהר שלא תידבק אות לאות. במקרה שנדבק לא יוכל להפריד ולהמשיך רק צריך לבטל את כל האות. כמו"כ צריך להיזהר בדיני כסדרן דהיינו אם רואה אחרי כתיבת המזוזה ששכח אות אחת אינו יכול להשלימה כיון שזה שלא כסדרן רק צריך למחוק עד הטעות ולחזור ולכתוב ואם כתב שם השם אסור למחוק וצריך לגנוז את המזוזה.  כמו"כ  בחסר ויתיר צריך זהירות רבה. הרבה מהפסולים לא ניתן לזהות אחר הכתיבה

כשרות הסת"ם מורכבת משני גורמים  יסודיים

א] תמות הפרשה שלימות התוכן ( 713 אותיות במזוזה: .2X1594  אותיות בתפילין:

304805  אותיות בס "ת) כל אות במקומה הנכון כאמור במשנה במנחות כ" ח אפילו  אות אחת מעכבת

ב] תמות האותיות שלימות המבנה של כל אות ואות [כשחת צורת האות] בשיעורה .היחס שבין איבריה. עוקציה. זוויותיה .ועיגולה.

שתי הבדיקות שונות במהותן ודורשות כישורים שונים לחלוטין נדיר מאוד שאדם אחד יהיה ניחון בשני סוני הכישרונות ושימצא יכולת וענין בשני התחומים השונים גם יחד ולרוב יש אפי ניגוד ביניהם לצערינו שני סוגי בדיקת השלימות נעשים ע"י אותם האנשים ולעתים גם בו זמנית בעוד שההתרכזות בתחום אחד מרופפת את תשומת הלב לתחום השני. בדיקת שלימות הסת"ם מטעויות חסר ויתר דורשת כשרון מיוחד ורגישות לגילוי טעויות שאין להם קשר לבקיאות בהלכות סת" ם

לבדיקת כשרות האותיות דרוש ידע רב ובקיאות מופלאה בכל מאות ההלכות הנוגעות לכשרות צורת האותיות ושימוש מעשי רב ליד מגיהים מובהקים ומומחים

לאור הממצאים שעלו מבדיקות המחשב התברר שנם תפילין ומזוזות שהם בעלי מספר אותיות מינימלי למרות שעברו הגהה פעמים  3-4 פעמים נמצאו לוקים בחסר ויתר בשיעורי  ליקוי חמורים. אי לזאת לכל מי שחפץ במזוזה ותפילין כשרים ומהודרים לרכוש אותם רק במקום שיש בו פיקוח רבני על הסופרים והמגיהים ובנוסף לכך עברו בדיקות מחשב כך שבסייעתא דשמיא יזכו לתפילין ומזוזות כשרות למהדרין כמו"כ בתי התפילין ניתן להשיג היום ממפעלים תחת השגחה כמו"כ ניתן להשיג מזוזות ופרשיות תפילין וספרי תורה עם השגחה מוועד קדושת סת"ם ובעזרת השם יתקיים בנו הכתוב וראו כל עמי הארץ כי השם נקרא עליך ויראו ממך