בחרו עמוד
בזוה"ק איתא (ח"ב עמ' קכ ע"ב) שמשה רבנו יהיה לעתיד מלך המשיח, ומשה ר"ת מה שהיה הוא, כלומר משה שהיה גואלן של ישראל ממצרים הוא שיגאל אותנו לעתיד, וכמו שכתוב בקהלת א': "מה שהיה הוא שיהיה".

והקשה האור החיים הק' (בראשית מט, יא), והלוא מלך המשיח צריך שיהיה משבט יהודה מזרעו של דוד המלך ע"ה, ויש אומרים שדוד עצמו יהיה מלך המשיח (סנהדרין צ"ח עב), והיאך נאמר בזוה"ק לעיל שמשה הוא הגואל.

ותירץ שבחינת נשמת משה כלולה מכל י"ב שבטי ישראל, וענף שבטו של דוד גם הוא כלול במשה, ולעתיד לבוא תתגלה בעולם שורש המלכות שבמשה שהוא עצמו מלך המשיח, והוא דוד והוא ינון ושילה, ע"כ מאור החיים הק'.

והטעם שמשה הוא זה שיגאלנו, להיות מבואר בדברי האר"י הק' שמשה רבנו הוא בחינת הדעת של הקדושה, כי אשר ידעו ה' בפנים אל פנים, ולא היה במין האנושי מובחר לדעת את ה' כמוהו, והוא זה שיוכל ליתן דעה לישראל לעתיד לדעת את ה', שזהו הלוא יהא כל שכרנו בעתיד, וכנאמר: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

ולכן גם בגאולת מצרים כשאמר משה: "שלח נא ביד תשלח", אמר לו ה' למשה: (שמ"ר ג): אם אין אתה גואלן אין אחר גואלן, להיות כי זה לעומת זה עשה האלקים, וכנגד שהיה משה רבנו ה"דעת" מצד הקדושה היה פרעה ה"דעת" מצד הסטרא אחרא", וכמו שאמר "לא ידעתי את ה"', ולכך רק משה יכול היה לבטלו ולהביא לישראל דעת של אמונה שידעו את ה'.