בחרו עמוד

בדיקת מזוזות ותפילין

מה בודקים  ומי ראוי לבדוק

רבנו ה "ברוד שאמר"  [מתקופת הראשונים] מכנה את בדיקת התפילין והמזוזות כ"ביעור קוצים מן הכרם" מטרת הבדיקה להותיר את אותיות הקודש כרם בית ה' ללא פסולים נפרט את הענינים השונים שאותם יש להגיה ולבדוק

א]' "חסרות ויתירות" בדיקה זו נקראת בלשון ההלכה "הגהה" על המגיה לוודא שכל האותיות נכתבו במקומן הנכון כלומר שלא חסרה אות שלא נכתבה אות מיותרת ושלא הוחלפה אות באחרת פסולים אלו הינם שכיחים מאד ולכן על המגיה לנהוג במשנה זהירות

ב] צורת האותיות בבדיקה זו נבדקים פרטים רבים הקשורים לכתיבה כפי שנפרט שאין שינוי מצורת האות הנדרשת בהלכה נבדק גם הידור הכתיבה וכדו' שלא תהיינה נגיעות בין האותיות או בין התגין ושכל אות תהיה מוקפת גויל שלא יהיו "נפסקים" בדיו של האותיות וכלשון ההלכה שהאותיות תהיינה "גולם אחד" במזוזה בס"ת ובמגילה בודקים גם אם האותיות כתובות סמוך לשרטוט

בודקים את כל הפרטים ההלכתיים כגון רווח כדין בין התיבות שלא יהיה רווח גדול מדי בין אותיותיה של אותה תיבה .פרשיות פתוחות וסתומות .שהשורות תתחלנה ותסתיימנה בשווה

ג] הדיו והקלף בפרשיות ובמזוזות הפשוטות שבהן מצויים זיופים רבים על הבודק לוודא שהמזוזה לא הודפסה או צולמה ושהקלף הינו קלף אמיתי ולא נייר דמוי קלף ניתן כיום לייצר נייר שקשה להבחין בינו לבין קלף אמיתי

 

אחריות הבודק

האחריות המוטלת על הבודק הינה כבדת כמובא לעיל הוא עלול לטעות הן לקולא והן לחומרא

מחד אי ידיעת הלכה אחת או חוסר תשומת לב עלולים לגרום שהבודק יכשיר תפילין ומזוזות פסולות בספר "משנת חכמים" לרבנו משה חגיז ומספר "מלאכת שמים" שכתיבת תפילין או מזוזות פסולות גורמת לעבירות רבות המתמשכות לאורך שנים ארוכות

עבירות אלו מתייחסות הן לסופר שכתב באופן פסול והן לבודק שהכשיר את הפסול מאידך אם אין לבודק נסיון רב הוא עלול לפסול את ה שר ולגרום להפסד ממון ישראל ולהבאת שמות קדושים לגניזה שלא לצורך איסור הבאת שמות קדושים לגניזה שלא לצורך הוא בה חמור עד שבשו"ת מהר"מ שיק משווה את המאמץ הנצרך ממורה הוראה להכשרת סת"ם למאמץ הנדרש מבית דין בהיתר עגונות

 

בציבור קיים חוסר מודעות הן לחשיבות הבדיקה והן למומחיות הרבה הדרושה לה

אנשים מבינים שסופר סת"ם חייב להיות מומחה בהקשר לבודק סבורים רבים בטעות שכל אדם המכיר מעט את צורת האותיות מתאים לבדיקת סת"ם הם אינם יודעים שהבודק חייב להיות בקי מאד ובעל נסיון וכישורים רבים פי כמה וכמה מהסופר. גם סופרים ותיקים אינם ראויים להיות בודקים אלא אם כן התמחו במיוחד בתחום הבדיקה

מזוזות ופרשיות רבות עוברות כיום הגהת חסרות ויתרות בלבד "ולזאת יקרא בדיקה " הבדיקה המדוקדקת והמחויבת בצורת האותיות מזלזלים בה

ידועים גם מקרים רבים שבהם המזוזות אינן עוברות בדיקה והגהה כלל הישר משולחן הסופר הן עוברות לידי הסוחרים ומשם לדלתות בתי ישראל

 

בודק מוסמך ומומחה

על כל אדם החפץ שהתפילין והמזוזות שלו תהיינה כשרות בתכלית. למוסרם לבדיקת בודק מוסמך ומומחה לנוכח המציאות בת ימיננו שתוארה לעיל שלא כל אדם הנושא תואר "בודק תפילין" הינו ראוי לתפקיד רם ערך זה חשוב לברר היטב מיהו המומחה האמיתי שבידו יש להפקיד את אחריות הבדיקה ואת ההחלטה שהתפילין והמזוזות אמנם כשרות למצוותן

בתקופתינו נעשה תיקון גדול ע"י וועד קדושת סת"ם שמנוהלת ומפוקחת ע"י רבנים בעלי שם ומשגיחים על חנויות ומכוני בדיקה שהסופרים והמגיהים  יעשו מלאכת השם כראוי והרוכש סת"מ בהשגחתם זכה לקנות כשר ומהודר