בחרו עמוד
כתב הרב מכתב מאליהו (ח"ד עמ' 269) בשם הגאון רבי ישראל מסלנט שאין שום עצה אלא בכך שיעבוד ויטרח למען הרבים, ואז בדין הוא ש"הוצאותיו הינם על הצבור" אחר שהוא משרתם וטורח עבורם לזכותם בתורה ומצוות ותבואנו בשל כך סיעתא דשמיא גדולה, ויקבל פירותיו בעוה"ז והקרן קיימת לו לעוה"ב, אולם הבא בזכות עצמו בלבד, הרי שכל מה שהוא נוטל בעוה"ז שלא לצורך עבודת ה' – העוה"ז מטמטמו הרבה, ומפסיד בכך את רוחניותו, כי העולם הזה הוא בית מלון יקר, ועל הנאותיו משלמים ביוקר.