בחרו עמוד

ארגון המשכילים יזהירו למוד וקריאת הזוה"ק לזכות כלל ישראל

 

בזכות הזוה"ק נזכה לגאולה ברחמים

 

מובא בזוהר הקדוש (נשא קכ"ד:) על הפסוק בדניאל (י"ב,ג') והמשכילים יזהירו וכו', וזה לשונו: בהאי חבורה דילך דאיהו ספר הזוהר, מן זוהרא דאימא עלאה, תשובה , באלין לא צריך נסיון,

ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו האי ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי,

ויתקיים בהו (דברים ל"ב י"ב) ה' בדד וכו' , ופירש שם הרמ"ק ועוד מפרשים כי אלו שזכו לסודות

ספר הזוהר, אלו לא צריכים נסיון