בחרו עמוד

חתן וכלה יקרים !

מזכירים אתכם לטובה ביום חופתכם על ציון הרשב"י פותחים שערי שמים עבור הצלחתכם

 

אתם מפליגים לעת עתה עם ספינתכם לים החיים הסוערים

הינכם מצפים ומשתוקקים כי מן השמים ירעיפו עליכם חיים טובים

אהבה אחווה שלום ורעות.שלווה. ילדים בריאים ומחוננים. פרנסה בשפע

גם אנחנו מאחלים לכם ומברכים אתכם עם כל הברכות הטובות

 

אמנם כפי שהנכם מכירים את העולם מסביבכם. רבים מן האנשים לא זכו לחיי שמחה ושלווה חלקם מתייסרים בייסורי גוף ונפש. חלקם מיוסרים בעוני. ואחרים לא זכו להיפקד בילדים או מתייסרים בצער גידול בנים.

 

בוודאי צריך לעשות השתדלות מעשית להשיג את כל הנ"ל כדרכו של עולם. אלא שברבים מן המקרים אנו עדים למצבים שהשתדלות לא מועילה ומה שעושים משיגים תוצאה הפוכה.

האם ניתן לעשות משהו בענין ? בהחלט כן !

 

על מנת להשיג את הדברים הנ"ל צריך זכיות. הכוונה כי בשמים בודקים אם האדם ראוי לברכה ואוי לנו אם ישקלו את מעשינו בדקדוק. משפיעים עלינו מן השמים לפנים משורת הדין.

ועל מנת שנזכה שבורא עולם יתנהג איתנו לפנים משורת הדין ישנה עצה שלימדו אותנו רבותינו ז"ל

כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים

 

יש חוק טבע במידה שאדם מודד כך מודדים לו מן השמים

ישנם יהודים עניים וביניהם כאלה שהיו מבוססים בעבר ונתהפך עליהם הגלגל שעיניהם כלות לסעודה מזינה. ואין ידם מספקת

 

אתם נותנים בעין יפה לעניים ולמשפחות במצוקה כנגד זה ישפיעו עליכם מן השמים בעין יפה

בורא עולם מבטיח לכם אם אתם משמחים את שלי [עניים] אני משמח אתכם

 

ואם כי הסגולה של סעודת עניים נצרכת לכל עת שמחה . אך בשמחת חתן וכלה יש לה משנה תוקף כמבואר בתלמוד במסכת ברכות כי חתן וכלה צריכים שמירה מיוחדת כי השטן מקטרג בשעת השמחה והמזיקים מתקנאים בהם

 

שמחה שגוררת שמחה או גוררת ייסורים ח"ו ?

וכן כתב בספר קב הישר [פרק י]

צריך האדם ליזהר כשיעשה סעודת מצוה, כגון, מילה, או סעודת אירוסין, או נשואין וסעודת בר מצוה יהדר להיות בתוך הקרואים עניים ואביונים ולהשגיח עליהם בדברים נאים, כי העושה שמחה לבנו או לבתו ולא הזמין לסעודה עניים אזי מתעורר הקטרוג מלילית הרשעה ומס"א עד שמביאים איזה יסורין ומדות הקשות על בעל הסעודה. כמו שמצינו בסעודת אברהם אבינו כדאיתא במ"ר "ויהי אחר הדברים" אחר שקטרג השטן על אברהם ביום הגמל את יצחק, שעשה אברהם משתה גדול על כל גדולי הדור ולא היה שם שום עני, וכו'. עד שאמר הקב"ה לאברהם "קח נא את בנך את יחידך את יצחק" וגו'.

וכן מצינו אצל איוב שעשה סעודה עם בניו ולא היו שם עניים וקטרג השטן עד שהמית את בניו ובנותיו של איוב, ונטל הימנו עושרו ובהמותיו ולא נח מרגזו עד שהביא עליו יסורין. על כן צריך הבעל הסעודה ליזהר להזמין עניים לסעודה כדי שלא יקטרג הקטיגור, ולא עוד אלא כיון שמבקש עניים לסעודה קטיגור נעשה סניגור

 

הגמרא במסכת שבת [קנו:] מספרת על רבי עקיבא שעמד לחתן את בתו והחוזים בכוכבים אמרו לו כי הם רואים שבתו תמות בליל כלולותיה ולמעשה הוא נשארה בחיים בדרך נס בזכות סעודת עניים [לכתבה המורחבת עם סיפורי חז"ל עיינו באתר מאמר "סגולת סעודת עניים"]

 

 

חתן וכלה יקרים אל תתנו לשטן להפריע את שמחתכם כלל וכלל תנו עוצמה ותנופה לשמחתכם שתלווה אותכם לכל ימי חייכם

שימו לב ! השקעתם הון תועפות בשמחת כלולותיכם אל תשכחו לבטח את השקעתכם. סעודת עניים היא ערכת מגן. ביטוח כולל ומקיף במחיר סמלי. לא רק לליל הכלולות אלא לכל ימי חייכם

האם אתם חפיצים שההורים והסבים מגן עדן יבואו להשתתף בשמחתכם ?

כתבו הספרים הקדושים ובן יכבד אב ואם בזה, בבואם מגן עדן לראות את פניו בעת שמחתו, כגון בשבתות וימים טובים, או שעושה סעודת ברית מילה לבנו, או סעודת בר מצוה, או חתונה וכדומה איזה שמחה של מצוה, כתב הרשב"י בזוהר הקדוש[פ' פנחס] שבאים אביו ואמו מגן עדן לראות בשמחתו ולשמוח עמו. ובתנאי קודם למעשה צריך לשתף בשמחתו להקב"ה יתברך שמו ויתעלה, דהיינו שייהנו מהסעודה שעשה. תלמידי חכמים ועניים ואביונים, ואז מוציא הקב"ה אביו ואמו מגן עדן, שהם שותפין עם הקב"ה ית"ש באדם, כמפורש בגמרא (קידושין ל' ע"ב) ג' שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו כו', והוא כדי לראות גם הם בשמחת בניהם בעוה"ז.

סעודת עניים שתתרמו לרגל יום שמחת לבכם כנהוג מאז ומקדם בתולדות העם היהודי הוא אשר יזכה אתכם בהשתתפות ההורים והסבים נשמתם עדן והוא אשר יפתח לכם את שערי השמים שישפיע לכם בורא עולם מאוצרו הטוב

חיים ארוכים. בנים ברוכים. ומזונות מרווחים

בעת עריכת הסעודה מסובים לפחות עשרה אנשים שיש להם כוח של ציבור שתפילתם קרובה להתקבל. מזכירים את שמות החתן והכלה וזכות הברכות שכולם מברכים נזקפות לחתן והכלה

 

דמי עריכת סעודת עניים מתבצעת בדרגות שונות:

(התרומה באמצעות האתר המאובטח פייפאל ע"י לחיצה על הכפתור Donate)

 

א' המעולה ביותר – תרומה כפי ערך עשר מנות אשר אתם מזמינים לסעודת החתונה [סעודה בעין יפה]


ב' תרומה בסך 560 ₪ [סעודה מכובדת ]

 

ג' תרומה בסך 280 ₪ [ סעודה רגילה]


הקפידו למלא את שם החתן והכלה עם שם האם או האב שנוכל להזכיר את שמותיהם לברכה

 

צור קשר