בחרו עמוד

בר יוחאי

 

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

בר יוחאי , שמן משחת קדש , נמשחת ממדת הקודש , נשאת ציץ נזר הקדש , חבוש על ראשך פארך

בר יוחאי , מושב טוב ישבת , יום נסת יום אשר ברחת , במערות צורים שעמדת , שם קנית הודך והדרך

בר יוחאי , עצי שטים עומדים , למודי יהוה הם לומדים , אור מפלא אור היקוד הם יוקדים , הלא המה יורוך מוריך

בר יוחאי , ולשדה תפוחים , עלית ללקוט בו מרקחים , סוד תורה כציצים ופרחים , נעשה אדם נאמר בעבורך

בר יוחאי , נאזרת בגבורה , ובמלחמת אש דת השערה , וחרב הוצאת מתערה , שלפת נגד צורריך

בר יוחאי , למקום אבני שיש , הגעת לפני אריה ליש , גם גלת כותרת על עיש , תשורי ומי ישורך

בר יוחאי , בקדש הקדשים , קו ירוק מחדש חדשים שבע שבתות סוד חמשים , קשרת קשרי שי"ן קשריך

בר יוחאי , יו"ד חכמה קדומה , השקפת לכבודה פנימה , שלשים ושתים נתיבות ראשית תרומה , את כרוב ממשח זיו אורך

בר יוחאי , אור מפלה אור מעלה , יראת מלהביט כי רב לה , תעלומה ואין קורה לה , נמת עין לא תשורך

בר יוחאי , אשרי יולדתך , אשרי העם הם לומדיך , ואשרי העומדים על סודך , לבושי חשן תמיך ואוריך

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

בר יוחאי , זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אחינו במהרה יבא משיח צדקנו עם אליהו נביאנו

 

במהרה בימינו ואמרו כל העם אמן

 

בר יוחאי , נמשחת אשרך שמן ששון מחברך

 

ואשרי הנוסעים על ציונך ולומדים מאמריך