בחרו עמוד

הכנסת אורחים הצילה חיים מאמר ד'

 

החלום ושברו…

על רבי יעקב יוסף הרמן זצ"ל שהתפרסם במיוחד במצות "הכנסת אורחים" שקיים מסופר: בשנת תרפ"ט כאשר התגורר עדיין בניו יורק, התעוררה אשתו לילה אחד בבכי סוער. היא ספרה לבעלה כי ראתה בחלום את אברהם אבינו ושרה אמנו בוכים ומקוננים מרה. היא קרעה בגדיה והצטרפה אליהם בבכי. ואמרה לאבות הקדושים כי לא תעזוב החדר עד שיבטיחו לה שתפילותיה תתקבלנה. שרה אמנו החזיקה בידה והבטיחה לה.

 

באותה עת היה להם בן שלמד בישיבת "כנסת ישראל" בעיר הקודש חברון. מבלי קשר לחלום, לכאורה, פנה הרב לרעייתו ואמר לה: היות וזה כבר ארבע שנים שהבן לומד בישיבה ולא ראינוהו, ועתה מלאו לו עשרים שנה, צריך הוא לחזור הביתה ולמצוא שידוך. האם התנגדה באמרה: תניח לו ללמוד עוד שנה, עדיין הוא צעיר…

 

הם הגישו טענותיהם לפני הגאון רבי ברוך דוב ליבוביץ זצ"ל ר"מ דקמניץ שהתאכסן בביתן, והוא הצדיק את עמדת הבעל. בו ביום נשלח מכתב לבן שיחזור מיד לניו- יורק. בבואו, הציעו לו שידוך שהורי המדוברת שמם… אברהם ושרה. הם נשאו ואז נסה החתן לשדל את רעייתו לשוב לחברון אולם רעייתו לא הסכימה.

 

והנה לפתע באותם ימים י"ח אב תרפ"ט, פרצו מאורעות הדמים, כשבעים יהודים נטבחו בחברון, ביניהם כ"ה מבני הישיבה. רק עתה גילה הרב הרמן לאשתו: "את זוכרת את אותו חלום בו ראית את אברהם אבינו ושרה בוכים. בגלל אותו חלום החלטתי להחזיר את בננו הביתה. האבות הקדושים שמדתם הבולטת היתה חסד, באו להציל את בננו בזכות הכנסת אורחים שאותה אמצנו בביתנו… (עולם חסד יבנה)