בחרו עמוד

האם צריך לעשות השתדלות לקיים המצוה ע"י שיחפש אחריה? נזכיר את דברי הארי ז"ל שהבאנו לעיל וזו לשונו: "ואפילו אותן מצוות שאינן  חובה על האדם אלא בהזדמן, כגון מצוות שילוח הקן שאינו מחויב לרדוף אחריה, אלא כי יקרא קן ציפור שהוא דרך מקרה וכיוצא בזה, עם כל זה צריך אדם לחפש אחריהם ולעשותם". וכן שמענו וראינו מעשי רב מגדולי דורנו והדור הקודם שחיפשו אחר המצוה לקיימה ולא שקטו ולא נחו עד שקיימוה.

 

 

ÿ הדרכה מעשית: מציאת קן היא צעד גדול לקיום המצוה, ולכן חשוב לדעת שטבע הציפורים הוא לבנות קן במשך כמה ימים לפני הטלת הביצים. בנית הקן נעשית בשעות הבוקר בלבד, ולכן הרואה אז ציפור עם קש, נוצה וכו' בפיה, יסתכל היטב לכיוון אליו היא עפה וכך ימצא קן. כמו כן יתבונן בחורים שבקירות הבתים הפונים לרשות הרבים וכן בין ענפי העצים. אין דרך הציפורים לשהות בקן לפני הטלת הביצים, לכן אם עוקב ורואה שהציפור התיישבה על הקן, ידע שהיא מתכוננת להטיל ביצים.

 

ÿ אם מצא יונה מקננת על ביצים ולא יודע אם הטילה אותם אתמול ואפשר לקיים המצוה, או לפני שבוע ואז התחיל להיווצר כבר הגוזל בביצה ולא יוכל לקיים המצוה כי הביצה לא ראויה לאכילה, אזי עדיף בספק כזה שיחכה עד לבקיעת הביצים, ימתין ששה ימים ויקיים המצוה כנזכר לעיל.

ÿ אם אין בקן אלא אפרוח אחד או ביצה אחת – חייב לשלח.                                                               [לבוש, יו"ד רצ"ב].

ÿ דרכן של היונים היא שהן מטילות שתי ביצים בלבד כל אחת, יום אחר יום. לכן, אם ראה בקן של יונה ביצה אחת בלבד ולא יודע אם הוטלה היום [וניתן לקיים את המצוה] או לפני שבוע ויותר [כגון שהביצה השניה נפל הוא בדה וכו' ואז לא יוכל לקיים את המצוה], העצה לזה שימתין יום נוסף ואם אמנם תטיל היונה ביצה נוספת – יקיים מיד המצוה.

ÿ צריך לעשות שילוחין גמורים. לפיכך צריך לשלח את האם עד שתצא מתחת ידו ואחר כך יקח הבנים.

[עטרת מלכות להרב מרדכי יפה].

ÿ כשרוצה לבדוק קן האם יש בו ביצים או אפרוחים כדי שיוכל לקיים אח"כ את המצוה, יבריח את האם, יבדוק הקן אך לא יגע בידיו בביצים או בקן, כי זה עלול לגרום לכך שהאם לא תשוב לדגור על בניה.

ÿ אין להכנס למצב של סכנה כדי לקיים את המצוה הנ"ל, כגון לטפס על עץ גבוה, גג מסוכן וכדומה.

ÿ לענין ברכה לפני קיום המצוה – הרשב"א בסימן רפ"ג כתב לברך, וכן ערוך השולחן. לעומתם הברכי יוסף ביו"ד רצ"ב כותב בשם הראב"ד שלא לברך. ולהלכה ולמעשה  אין לברך לפני עשית המצוה.

 

יהודי יקר, בוודאי ידעת שרוצה הקב"ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות והרי עם קצת יוזמה ומאמץ לא-גדול יכול אתה לזכות, להשלים ולהיטיב מאוד עם נשמתך טובה נצחית ע"י שתקיים עוד מצוות נדירות שאין להן כל כך דורשים כגון כיסוי הדם, מתנות כהונה, זרוע, לחיים וקיבה, וכן מצוות התלויות בכרם.

 

 

 

קיימת בירושלים חברה למצוות נדירות לזיכוי הרבים במצוות הנ"ל. ולמי שיש חבר ולו כרם בגינתו יכול לעשות קנין שיזכה גם אותך בקיום המצוות בכרמו וכן הלאה, ותן לחכם ויחכם עוד. ויהיו לנגד עיניך תמיד דברי הפלא יועץ בערך "ארץ ישראל"  וזו לשונו: "ועיקר הליכת ארץ ישראל היא לתיקון הנפש ויוציא מגופו ויכין לנפשו ויזהר בכל עוז לקיים מצוות התלויות בארץ בכל נפשו ובכל מאודו כי זה כל פרי ישיבת ארץ ישראל" עכ"ל.

 

למעוניינים להרחיב ידיעותיהם במצוה זו יש ב"ה ספרים חשובים אחדים שנכתבו במיוחד כדי להסביר מצוה זו. מומלץ לעבור על דף זה מספר פעמים לפני קיום המצוה ולהגיד לפניה לשם ייחוד קוב"ה… בשם כל ישראל. ע"י מצוות צדקה זוכים לקיים מצוות שילוח הקן, ופשוט שהעיקר הוא להקדים תפילה ולשפוך שיחה לפני המלך שיזכה אותנו לקיים המצוה.

 

יהודי יקר – זכור: כל המקיים מצוה זו מעורר רחמים גדולים על עם ישראל, ממהר את ביאתו של אליהו הנביא ואת ביאת המשיח, ואפשר שההתעוררות שתעורר את הגאולה תהיה בזכות מצוות שילוח הקן שלך.