בחרו עמוד
כתב הרב רבי אהרן מקרלין (בית אהרן עמ' פז):

אהוביי, אחיי, תאמינו לי – והוא מלא בכל הספרים, אשר מה שהיו צריכים הצדיקים הראשונים להשיג בכמה ימים וחודשים, אפשר כעת לתקן בשעה אחת, מחמת שכעת העולם הוא יותר בשפלות בבחינת רגל – עקבים, לכך חס הקב"ה על עולמו ומוריד קדושתו למטה.

ודייק בדבריו שכתב מה שהיו הצדיקים הראשונים, היינו גדולי וקדושי דורות קודמים, להשיג בכמה ימים וחודשים, אפשר כעת לתקן בשעה אחת, ראה שלא כתב מה שהשיגו הראשונים בכמה חודשים אפשר כעת להשיג בשעה אחת, אלא כתב אפשר לתקן בשעה אחת, דהיינו אכן אין לנו השגות היום כמו שהיה פעם, אולם היא גופא, מה נתקן מהסתר וחשך גדול זה שאנו בו, שנעדרה מאתנו כל השגה, ורוחנו חשוך בקרבנו ואין אתנו יודע מאומה, לא נתקן כיוצא בו בשום דור, והיא הנותנת לסיבת החשך וההסתר – דווקא בימינו נתקנים למעלה עניינים נוראים בשעה אחת.