בחרו עמוד

עיקר עבודת היום בל"ג בעומר השמחה

 

בשער הכוונות להגאון הקדוש רבי חיים ויטאל גדול תלמידי האר"י הקדוש (דרושי הפסח דרוש יב) אני ראיתי למורי ורבי זצ"ל שהלך לציון הרשב"י פעם אחת ביום ל"ג בעומר הו וכל אנשי ביתו ויש שם שלשה ימים ראשונים של השבוע ההוא וזה היה פעם הראשון שבא ממצרים אבל אין אני יודע אם אז היה בקי ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג אח"כ. והה"ר יונתן שאגי"ש  העיד לי שבשנה הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ורבי ז"ל, שהוליך את בנו הקטן לציון הרשב"י עם כל אנשי ביתו ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועש שם יום משתה ושמחה. עכ"ל.

 

ל"ג בעומר הוא שמחת תורה שבעל פה

ויש להתבונן שמהרח"ו אינו מזכיר שום עבודה מיוחדת שעסק בה האר"י בהעלותו לציון הרשב"י עם בני ביתו, כמו לימוד ספר הזוהר תיקונים ותפילות ושאר עבודות נשגבות, אלא ציין רק שעשה שם יום משתה ושמחה, וסוד העניין הוא להיות כי יום זה נמשל ליומא דהילולא ושמחת נישואין, שהוא זמחן של חדווה ושמחה על שלימות היצירה, אשר על כן עיקרה עבודה בו הוא דווקא במשתה ושמחה, ויום הילולא אין עבודתה באמירת תהילים ועשיית תיקונים ותפילות וריבוי בכיות, אלא עיקר העבודה ושימת פנים ביום כזה הוא להרבות במשתה ושמחה שמצות היום בשמחה הלל והודאה, כן ביום ל"ג בעומר שכלל ישראל ששים ושמחים על שלימות תורה שבעל פה ועל היגלות נגלות אר צח ומצוחצח אורו של רבי שמעון בר יוחאי ואור הזוהר הקדוש אשר בתורתו נאיר חשכת לילה, ובכוח קדושת הזוהר נצא מבור גלותנו, כמאמר הרשב"י בזוהר, בזוהר דא יפקון מן גלותא, על כן עיקר מצות היום הוא דווקא במשתה ושמחה הלל והודאה.

 

ומזה הטעם נענש תלמיד האר"י שנהג מנהג אבילות ביום זה כדאיאת (שם) זה לשונו גם העיד הה"ר אברהם הלוי כי בשנה הנזכר הלך גם הוא לציון הרשב"י, והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון נחם ה' אלוקינו את אבלי ציון כו', וגם בהיותו שם אמר נחם כו' ואחר שגמר העמידה אמר לו מוז"ל כי ראה בהקיץ את רשב"י ע"ה עומד על קברו, ואמר לו אמור אל האיש הזה אברהם הלוי, כי למה אומר נחם ביום שמחתינו, והנה לכן הוא יהיה בנחמה בקרוב, ולא יצא חדש ימים עד שמת לו בן אחד, וקבל עליו תנחומין עכ"ל.

 

ובאמת ידוע מנהג בחסידות קרלין מקדמת דנא שאין אומרים תהלים ביום ל"ג בעומר בציון הרשב"י, ואין מקיימים שם אלא מצוות השמחה כשמחת תורה שששים ושמחים בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אמנם כן כל קהילה וקהילה ומנהגיה הקדושים, והגם כי בכל תפוצו ישראל ושאר הקהילות אין המנהג כן אלא גם נוהגים להרבות בתפילות ובקשות ביום זה ולפעול ישועות גדולות אמנם בא מנהגם זה ולימד על הכלל כולו כי עיקר המצוה ביום זה הוא בשמחה דווקא.

 

אודך כי עניתי ותהי לי לישועה

ובאמת שני עניינים יש בעבודת יום ל"ג בעומר, כמו שאמר מרן הסבא קדישא מרוזין זי"ע כי אצל רשב"י ביום ל"ג בעומר ישנם ב' בחינות: כי בפנים המערה שוררת אווירת יום כיפור ועת כל נדרי ונעילה, ובחוץ השראה של שמחת תורה, ושניהם אמת, כי גם מזה וגם מזה אל תנח ידיך, כי שניהם הם עמודים בשער היכל ה' כיכין ובועז, ועל ידי שני עבודות אלו יש פתח להיכנס לפי ולפנים ובהם ועל ידם תתקיים שלמות עבודת בזה היום.

ויש לומר עוד כי זה שאנו מתנסים תוך המערה תחת כיפת הבית בדוחק גדול הוא לנו כדמיון ומשל להזכיר צער רשב"י במערה, ובכך אנו משתייכים לעבודת רבי שמעון בר יוחאי שסבל צער מערה בחייו, וכאשר אנו דבקים לצדיק בדרך עבודתו המיוחדת לו אפשר ביותר לפעול ולהתפלל בזכותו, כי ההליכה בדרך המיוחדת לצדיק היא המקשרת בינו לבני הדור ההולכים בדרכיו, כן נאמר כאן שכאשר אנו מתקשרים בעבודת רשב"י לסבול צער מערה מתעורר זכות הצדיק ואפשר לפעול על ידי זה ישועות גדולות ומתוך צער מערה אנו פונים אל חצר הבית לשמוח בשמחת התורה שקניין שלימות התורה והשמחה בא בכח צער מערה ובזה נמצא אנו מקיימין בעצמנו משל לשני העבודות המעמידים זה היום.

 

אשרינו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוחאי

ועל כל אלה נענה ונאמר על שזיכנו הקב"ה לבוא מירונה להתפלל בזכות התנא הגדול רבי שמעון בר יוחאי "אשרינו מה טוב חלקנו" על שזכינו לבוא ולהעמיד ישיבה על קברו לטעום מאורו הגדול בלימוד הזוהר הק' והתיקונים "מה נעים גורלינו", ועל שזכינו לשמוח בשמחת התורה בתורתו של רשב"י המאירה ומציאה אותנו מן הגלות "מה יפה ירושתינו" ומכל מה שיעשה האדם ביום זה מאלו הדרכים תעלה ותגיע ותראה ותרצה עבודתו לפני כסא הכבוד.