בחרו עמוד

מחשב

פרויקט המחשב לאיתור חסרות ויתירות

לנוכח המצב  שבו קשה מאד למצוא ספר תורה מוגה באופן מוחלט נעשה מאמץ גדול למצוא פתרון לבעיה זו בדורנו במשך מספר שנים הושקעו מחשבות ומאמצים ע"י תלמידי חכמים יחד עם מומחי מחשב במטרה ליצור תוכנה שתוכל לבדוק באמצעות מחשב את ספרי התורה בעידודם ובעזרתם של גדולי הדור הוכתר הנסיון בהצלחה וניתנת האפשרות לסרוק את כל האותיות של ספרי התורה התפילין והמזוזות ולבדוק אם אין בהן חיסור יתור או החלפת אותיות. הממצאים שהתגלו ע"י המחשב היכו בהלם את כל הנוגעים בדבר מתוך  100ספרי התורה הראשנים שנבדקו ע"י המחשב רק  18 נמצאו נקיים מטעויות של חסר יתר ומוחלף של אותיות ושל מלים שלמות התגלו לרוב

גם בבדיקת מזוזות ופרשיות תפילין התגלו טעויות רבות

בידינו מכתב כאוב מיהודי יר"ש שהניח 40 שנה תפילין ומסרם במשך השנים לבדיקה תשע פעמים וכששמע על בדיקת המחשב מסרם שוב לבדיקה ולצערו התגלה שחסר מילה שלימה. כתיקון על היעדר ממנו מצוות תפילין 40 שנה פירסם יהודי זה את צערו ברבים ע"מ לזרז את אחינו בני ישראל שימסרו את התפילין ומזוזות גם להגהת מחשב בנוסף להגהת אדם

ספרי התורה שנבדקו באמצעות המחשב עברו לפני כן שלש וארבע הגהות בידי מגיהים מומחים בחלק מספרי תורה אלו קראו במשך שנים רבות בבתי כנסת למרות ההגהות החוזרות ונישנות ולמרות קריאת התורה בציבור לא התגלו טעויות אלו עד שעת הבדיקה במחשב הדבר מגביר את החשיבות העליונה של בדיקה בדרך זו מעתה ניתן יהיה לוודא שבספרי התורה בתפילין ובמזוזות נכתבו כל האותיות כראוי ויוסר החשש שמא לא מקויימת ח"ו המצווה ושמא הברכות ברכות לבטלה הן ח"ו

דברי גדולי ישראל

גדולי התורה רואים בתכנית זו פתח תקוה להסרת חרפת החסרות והיתירות מדורנו הם מדגישים שחסד ה' הוא שדווקא בדורנו שבו גברו ההתרשלויות וקהות החושים הומצא מכשיר שניתן לוודא באמצעותו אם כל האותיותנמצאות במקומן הנכון

בין המעודדים הגרי"ש אלישיב  הגרש"ז אויערבאך  הגר"ש וואזנר שליט"א ועוד לדעת כולם יש בענין זה "תיקון גדול ומצוה רבה"

חלקם סבורים שכיום קיים חיוב לבדוק את ספרי התורה באמצעות המחשב לדעתם מכיוון שלאחר הגהת אדם עדיין נמצאות לעתים טעויות

נעתיק את דבריו של הגר"ש וואזנר  שליט"א במאסף "כרם שלמה"

"נודע לי בבהירות ובבירור מעשרות מקרים שהיו בחזקת מוגה כהלכה ע"י סופרים יראי אלקים שנמצאו אח"כ חסרות ויתירות ע"י המחשב היות שאין להעלים עין מן מציאות האמת שישנם מקרים אין ספור מהעלמת עין והמחשב חיפש ומצא פסולי דאורייתא ולולא זה היו תפילין ומזוזות נשלחים אל אחינו בנ"י להכשילם בשוגג או במזיד מי הוא זה אשר יוכל לפקפק אם רוצים לבדוק ולהחמיר כיוון שמן השמים הוא שההמצאה הזאת נתחדשה בדורנו לעומת ההתרשלות שיש בדורינו בדייקנות הכתיבה וההגהה ובפרט בס"ת שגם לאחר כל ההגהות הנהוגות עדיין מתגלים תדיר טעויות בשעת קריאת התורה"