בחרו עמוד

באלו מקומות חייבים לקבוע מזוזה ?

 

מצות מזוזה חלה לגבי כל פתח שיש בו שני דפנות הניצבות לסף בגובה של עשרה טפחים כ מטר לפחות ומשקוף על גביהן דפנות אלו נקראות בשם "מזוזות" ומצות "מזוזה" נקראת כך על שם שנקבעת במזוזת הפתח

 

מצות עשה לקבוע מזוזה בכל פתחי הבית אפילו יש לו הרבה חדרים זה לפנים מזה יקבע בכולם

לא רק בית מגורים חייב במזוזה אלא גם חדרים שאנשים נמצאים שם במשך היום או הערב חייבים במזוזה כגון משרדים חנויות מפעלים מוסדות צבור וכדומה גם שערי חצרות וחדרי מדרגות חייבים במזוזה

כיצד קובעה

גולל את המזוזה מסופה לראשה דהיינו מסוף השורות כלפי תחילתן מ"אחד" כלפי "שמע"

נוהגים לעטוף את המזוזה בניילון או בצלופן וכדומה כדי שיגן עליה מפני רטיבות או שינוי האקלים. מניחה בנרתיק בשפופרת וכיוצא בה וקובעה במסמרים או בברגים על מזוזת הפתח. באין אפשרות לחבר בברגים  אפשר להדביק בדבק חזק שלא יתנדנד כי מזוזה תלויה ומתנדנדת פסולה.

את המזוזה קובעים כשהיא ישרה ואינה הפוכה דהיינו כאשר המלים "שמע ישראל" כלפי מעלה ואילו המלים "על הארץ" שבפסוק האחרון שבמזוזה הוא כלפי מטה.

יזהר לגולל את המזוזה כשהוא מכניסה לנרתיק ולא לקפלה בכדי שלא תיפסל

מקום קביעת המזוזה

את המזוזה קובעים על מזוזת הפתח  [משקוף] בעובי המזוזה [ המשקוף] הימני  של הפתח מכיוון הכניסה בשליש העליון של המשקוף

את המזוזה קובעים בטפח הסמוך לחוץ ובאלכסון כשהקצה התחתון הוא כלפי חוץ

בפתחים שבתוך הבית כגון בין חדר לחדר נקבע כיוון הכניסה לפי "היכר ציר" פירוש החדר שלתוכו נפתחה הדלת שם הוא כיוון הכניסה והמזוזה תיקבע מימין הנכנס לחדר זה. בדלתות הזזה כשאין היכר ציר קובעים את המזוזה בהתאם לחדר החשוב אשר עיקר תשמישו שם כלומר מימינו של הנכנס מהחדר הפחות חשוב לחדר החשוב יותר

מיקום קביעת המזוזה הוא בתחילת השליש העליון של גובה מזוזת הפתח בגובה הכתפיים

לפני הקביעה מברך "ברוך אתה ה' א ל ה י נו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו לקבוע מזוזה"     הקובע מספר מזוזות מברך ברכה אחת לכולן

 

 

דברים הפוסולין במזוזה

1]אם חסרה בה אפילו אות אחת אם האותיות דבוקות אחת בחברתה או אות נפסקת כשיש הפסק באמצע האות וכן אם האות משונה שאפשר לטעות בה שזו אות אחרת

2] אם קבע את המזוזה בצד שמאל של הכניסה

3] אם המזוזה לא מוצמדת למזוזת הדלת בין אם היא תלויה ובין אם קבועה במסמר אחד בלבד

4] אם המזוזה קבועה פחות מטפח [ בין 7-8 ס"מ] מתחת למשקוף [שמעל הראש] הדלת

5] אם קבעו את המזוזה כשהיא הפוכה תחילתה לכיוון הקרקע וסיום המזוזה בכיוון הגג

 

מקומות הפטורים ממזוזה

חדרון שהוא קטן מד' אמות על ד' אמות פחות מ  2 ממ"ר ולא  משנה אם החדר מרובע עגול או בכל צורה שהיא

חדר שרותים חדר אמבטיה בית מרחץ פטורים מן המזוזה

חדר שאינו עשוי לדירת קבע פטור לפיכך סוכת החג פטורה ממזוזה

השוכר בית ועוזב את הדירה לא יסיר את המזוזות משום סכנה

תנו רבנן המשכיר בית לחברו על השוכר לקבוע לו מזוזה וכשהוא יוצא לא

יטלנה בידו וייצא [ומנכרי נוטלה בידו]ויוצא] ומעשה באחד שנטלה בידו

ויצא וקבר אשתו ושני בניו                      [בבא מציעא קב ]

מי הם החייבים במזוזה

פרט נוסף שכדאי לציין בקשר למצות מזוזה גם על הנשים חלה חובת ההשתדלות בקיום מצות מזוזה כשם שהחובה חלה על האנשים וכפי שהגמרא קידושין ל"ד קובעת כיון שלגבי מזוזה נאמר "למען ירבו ימיכם"  "גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי " ?האם גברים צריכים לחיות ונשים לא ?  כך גם נפסק להלכה בשלחן ערוך וברמב"ם "הכל חייבים במזוזה אפילו נשים" ובמיוחד כיון שהאשה נקראת עקרת הבית חלה עליה חובה מיוחדת להבטיח שכל עניני הבית יהיו כדבעי כולל גם שמירת הבית על ידי "מזוזות ביתך" ולדעת כמה מפוסקי ההלכות יש דין קדימה למצות מזוזה לשאר המצוות שהנשים מחויבות בהן כיון שחייהן תלויות בה