בחרו עמוד
משיב על כך ה"מכתב מאליהו" (ח"ד עמ' 86) בשם הרש"ז, והנה לך דבריו:

וכן מצאנו בדין שמים: "צדיקים נתפסים בעון הדור" (שבת לג:), וכן "כיון שניתנה רשות למשחית שוב אינו מבחין כו"' (ב"ק ס.). וכתב הרש"ז שאין הכוונה שהמשחית מעניש יותר מהנגזר, אלא כיון שהדור מקולקל יש צורך לדון את הצדיק בכל חומר הדין אף על עבירות קלות שהוא עשה, אולי יראו אחרים ויקחו מוסר וילמדו קל וחומר על חטאי עצמם. הרי אנו בעינינו ראינו איך הוציאו להורג, בתוך המון רבבות ישראל, צדיקים וקדושים גדולי הדור ועמודי התורה הי"ד, וכי ח"ו עביד קודשא בריך הוא דינא בלא דינא (ברכות ה:), אלא שהשעה היתה צריכה לכך, להעניש בכל חומר של מיתות משונות ר"ל עבור חטאים דקי דקים של צדיקים, כדי שהנותרים ישמעו וייראו ויפחדו מתוקף הדין כנ"ל.

ואפשר עוד ליישב זאת ע"פ דברי הגר"י סלנטר זצ"ל (תנועת המוסר ח"א עמ' 284): "אם מדברים בבית המדרש בקובנא לשה"ר – מחללים בפריז את השבת, אם מתבטלים מתורה בקובנא – סטודנט בגרמניה רוצח את חבירו"! הרי שכשהצדיק נכשל בחטא קל גורם בכך פשע חמור במקום אחר, וכשניתן רשות למשחית לחבל ברשעים נכללים עמהם הצדיקים שגרמו בחטאם הקל להרשעתם של אלו הרשעים.