בחרו עמוד

שמירת ספרי תורה תפילין ומזוזות ובדיקתם לאורך השנים

תפילין ומזוזות כשרות עלולות להיפסל מידית או לאורך השנים. שמירה נכונה

על כשרותו מסוגלת להציל מביטול מצוות עשה ומאיסור ברכה לבטלה בכל

יום ויום

זאת ועוד הובא בשם ה"אור זרוע" [מגדולי הראשונים] הלכות תפילין שתפילין ומזוזות פסולות מהוות סכנה למשתמש בהן ההשתמשות בשמות הקודש שלא במקום מצווה וכלשון האור זרוע "נושא שם הקדוש שלא כהלכתו" מסכנת את מי שמניח תפילין פסולות ואת מי שמזוזות פסולת קבועות בביתו

נפרט תהילה את הסיבות העיקריות העלולות לפגוע בכשרות התפילין והמזוזות

  • · רטיבות במזוזות מחדירת גשמים או מרחיצת הדלתות
  • · קרינת שמש או מכשיר חם על המזוזה
  • · חדירת צבע למזוזות בעת צביעת הדלתות והמשקופים
  • · קפיצת" דיו או טשטוש האותיות וכדו'
  • · שינויים בצבע הדיו ומתבהרות או התאדמות של הצבע השחור
  • · רטיבות בתפילין מחדירת לחות מחמת הזעה או לאחר רחיצה או טבילה וכדו'
  • · גניבת המזוזה בשערים החיצוניים מתוך הנרתיק שלה מבלי שיבחינו בכך
  • · קלקול ריבוע התפילין שפשוף הפינות חריצים או עיוות הצורה
  • · הצבע השחור של הרצועות והבתים דהה או השתפשף

רטיבות במזוזה

מזוזות הנמצאות במקום שאליו מגיעים גשמים עלולות להפגע בצורה קשה ביותר אם המזוזות קבועות בשערי בתים וחצרות בדלתות של מרפסות וכדו' ונתונות בנרתיקים בלתי אטומים למים הן עלולות להיטחב תוך תקופה לא ארוכה מחדירת מי גשמים. מזוזות לא מעטות נרקבות באופן זה לחלוטין וניתן למצוא בנרתיקים פיסות קלף קרועות ומכווצות ר"ל.במקרים "קלים" יותר נמחקות האותיות

מצויים כיום נרתיקי מזוזות אטומים ובלתי חדירים למים. מומלץ לקבוע אותם במקומות שאליהם עלולים להגיע גשמים.

השימוש בנרתיקי מזוזות העשויים ממתכת בדלתות חיצוניות אינו מומלץ המתכת אינה מבודדת את המזוזה משינויי קור וחום שבין החורף לקיץ שינויים אלו עלולים במשך השנים לגרום להתפוררות

גם בתוך הבית במקום שאליו לא מגיעים גשמים עלולים לחדור למזוזות מים בשעה שרוחצים את הדלתות והמשקופים מזוזות רבות נפסלו כתוצאה מרחיצות אלו הדבר שכיח בעיקר במקומות שבהם משתמשים לרחיצת הדלתות בכמויות מים גדולות

צבע

מזוזות עלולות להיפסל בגלל חדירת צבע בעת צביעת הדלתות והמשקופים לפני הצביעה יש להסיר את המזוזות

רטיבות בתפילין

במשך השנים עלולה לחדור לבתי התפילין רטיבות המשחיתה את הפרשיות. חשוב לשים לב ולא להניח תפילין כאשר השיער רטוב מזיעה או לאחר רחיצה או טבילה

התפוררות הדיו ושינויים בצבע

לעתים קרובות ניתן להבחין בעת בדיקת פרשיות ומזוזות שהדיו "קפץ"

מהקלף כלומר שהוא נסדק והתפורר. התפוררות זו גורמת "לנפסקים"

באותיות ולפסילתן

התפוררות דיו שכיחה מאד בקלף משוח. למעשה הדבר קורה במידה פחות שכיחה גם בסוגי קלף נוספים הסיבות להתפוררות הן התישנות הדיו ושינויי מזג האויר הגורמים להתכווצות ולהתפשטות של הקלף והדיו

במשך השנים עלול להשתנות צבעו השחור של הדיו ולהיות דהה בהיר יותר או אדמדם. בעת הבדיקה יש לשים לב גם לפרט זה

שחרות הרצועות והבתים

בשו"ע סי'  ל"ג סעיף ג' מובא "הלכה למשה מסיני שיהיו הרצועות שהורות מבחוץ ומצוה להשחירן עד שיהיו שחורות כעורב. ובשו"ע סי לז "עור הבתים מצוה לעשותו שחורות במשך השנים נשחק הצבע וצריך  ע" פ הלכה להשחירן מחדש ובמקום הידוק הקשר מצוי מאד להתמעך השחרות ויש להזהר בזה מאוד [ראיתי  בעיני  מאות זוגות תפילין מהודרות שאנשים  שילמו עליהם במיטב כספם אלא שבמשך השנים ירד הצבע השחור מהרצועות ולא שמו לב לכך והניחו שנים רבות תפילין פסולות.השם ירחם. על כן יש מאוד לשים לב לכך כי זו תופעה טבעית. וניתן לתיקון. ]

בזמנינו יש חיוב מיוחד לבדוק לעתים תכופות את התפילין והמזוזות

הערוך השולחן בסי' ל"ט מחדש שבזמננו קיים חיוב מעיקר הדין וז"ל  "בזמננו ידוע שהדיו שלנו במשך איזה שנים נקפצים מעל הקלף ולכן  בזמנינו נראה לי שמעיקר הדין צריכים לבדוק אותם מזמן לזמן וכן יש לנהוג"

רבנו ה"ברוך שאמר" בהגהה ג' התריע כבר בתקופת הראשונים על כך שאנשים אינם בודקים את התפילין והמזוזות שלהם ונגרמת מכך מכשלה גדולה

"בעוונותינו הרבים עתה אין נבדקות אפילו למאה שנים כי שום אדם אינו משים על ליבו להשתדל בשני מצוות חמורות אלו כדינם ונמצא שיושבים כמעט כל ימיהם בלא תפילין ובלא מזוזה לכן כל ירא ה' יתברך אל יתרשל מלבדוק את מזוזותיו ואת תפיליו כדבר רז"ל כדי לקיים את שתי המצוות החמורות האלו"

וכן כותב רבנו שמואל אבוהב בספר הזכרונות בזכרון ט' "בעירנו סאלוניקי יע"א יש הסכמה מרבנים וגאוני עולם שצריך לבדוק התפילין ומזוזות לפחות פעמיים בתוך שבע שנים שאם ח"ו נמצאו התפילין פסולים מברך ברכות לבטלה וגם המזוזה אם תהיה פסולה גורם כמה חולאים בבית ה' יצילנו"

מנהג אנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות סדי שנה בחודש אלול שסימנו הוא "אני לדודי ודודי לי" כמו כן נוהגים רבים מעם ישראל לבדוק את מזוזות ביתם או את התפילין שלהם בעת מחלה או צרה ר"ל. בדיקת מזוזות ותפילין בעת צרה הינה מפתח גדול לישועה בס"ד

ככל אשר יאמר בתחום זה יהיו רבים שלא יחושו בצורך למסור את תפיליהם ומזוזותיהם לבדיקה. הטירחה המרחקים הקושי במציאת בודק מומחה וטענות כגון "קניתי מסופר או סוחר. שכולם סומכים עליו" "הורי קנו לי תפילין מהודרות" וכו' וכו' בכוחם לדחות את הבדיקה לאורך שנים ארוכות

לכן נחזור ונדגיש אחוזי הפסול הגבוהים המתגלים אצל אנשים שסברו לתומם שהתפילין שלהם מהודרות אינם מותירים מקום לספיקות ולהיסוסים חשוב לבדוק את התפילין והמזוזות ויפה שעה אחת קודם  ובפרט שישנם מיקרים של התפוררות דיו שעדיין ניתן לתקן אך כעבור תקופה והדיו המשיך להתפורר שוב לא ניתן לתיקון. והחכם עיניו בראשו.