בחרו עמוד

מהו האויב הגדול לסילוף האמונה?

חילול הקדושה הוא האויב הגדול לסילוף האמונה. כשאדם שומר בגדרים וסייגים את קדושתו המתחלת בשמירת עיניו, מחשבתו וכל הקשור לעניני קדושה, אמונתו מתחדדת ומתבהרת ביותר, אחר שעיקר השוחד המסלף את האמונה הוא העריות. ולכך כמה שהאדם יותר נקי מתאוה זו, כן מתבהרת ומטהרת אצלו אמונתו...

אם מצות הבטחון מחייבת להתרצות באשר ירצה ה' בין טוב בין רע כמבאר בתשובה הקודמת, אם כן מה מקום יש להתפלל לשנות המציאות, הלא בשביל לשנות הגזרה נדרש בטחון בלבד המסוגל בסגולתו לשנות לחסד, ומה מקום יש לתפלה?

בגזירות שמים קיימים ג' אופנים. א. גזירה שלא ניתנת להשתנות גם בתפילה. ב. גזירה לזמן, ובהסתיים הזמן תיבטל הגזירה גם ללא תפילה, כנראה בחוש, בבעיות פרנסה או בריאות שחולפים במשך הזמן. ד. גזירה שמלכתחילה נגזר שיהא אפשר לבטלה רק באם יעמוד האדם בתפילה, ובאם לאו לא תיבטל, וכמו...

מהו גדר מצות הבטחון שנצטוינו עליו?

גדר הבטחון כפי שהעלו בספריהם ה"חזון איש" (בספר "אמונה ובטחון" פ"ב), ה"שומר אמונים", ועוד רבים, הוא לבטוח בה' שצדק משפטו וכל מעשהו עם האדם המה לטובתו ולתועלתו גם בעוה"ז וגם בעוה"ב. דהיינו שלא כמו שחושבים אחרים שבטחון ביאורו...

"הקדמת רפואה למכה" זו הנהגה חוקית מחייבת או מזדמנת?

מובא בגמ' מגילה י"ג ע"ב: "אר"ל אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה". מלשון הגמרא משמע שזוהי הנהגה חוקית מחויבת ותמידית ולא מזדמנת – לעיתים כן ולעיתים לא. ומסתבר שאין בפרט אלא מה שבכלל, ובזה ירווח לנו אור גדול בסעיף...

בדבר תכלית בריאת האדם שהוא כדי "שלא ליכול נהמא דכסופא"[לחם חינם], האם זהו סוף עומק מחשבת הבורא בדבר תכלית הבריאה?

ברור הוא שבריאת האדם לעולם היא לצורך סיבות נעלות ונשגבות שלמעלה מהשגותינו, אלא שכל חכמי המוסר ומכללם רבנו הרמח"ל בספרו "מסילת ישרים" השתמשו בטעם הנזכר שהוא אמיתי ופשוט גם להמון ומתקבל בשכל כל אדם, אולם בודאי שישנם טעמים שאין האדם יכול להשיגם בהיותו...

אמונה היא הלא שכל, והיאך יש לערב את ה"לב" בכל פרט באמונה?

אכן לאחר שהשכל מבין ומשתכנע היטב בעיקרי ויסודי האמונה, חייבים אנו להביא לידי כך שהלב והרגש יתפעלו מכל פרט באמונה, כי העיקר הוא שלאחר ה"וידעת היום" שהוא השכל יבא – "והשבות אל לבבך", שגם הלב הקשה יתרגש. ולמשל אדם נוטל כוס מים ומברך עליו שהכל...

מה באור: "ישראל למעלה מהמזל", וכיצד נתן לשנות מזל?

יש לדעת דהכוכבים והמזלות הגורמים לנולדים בזמן שליטתם אופן חיים מסוים כגון עושר עוני בריאות חולי וכדומה, אינם אלא ברקיע התחתון מתוך השבעה רקיעים שבעולם העשיה, והוא הרקיע הנראה לנגד עינינו הנקרא בשם "וילון", ואם כן מעליו עוד ששה רקיעים וכל זה עדיין בעולם...

מה התשובה הטובה ביותר להשיב לשאלות באמונה?

הנראה שהתשובה הטובה ביותר היא כפי שכתב הסטייפלר זצ"ל בספרו "חיי עולם", ותוכן דבריו שיחשוב וכי חכם אני מהרמב"ם והרשב"א הריטב"א ולמעלה מהם התנאים והאמוראים. שהיו חכמים גדולים, ובודאי שאת ספקותי וקושיותי העלו בלבם, ועם כל זה הכל היה מיושב...

מה בענין למוד ספרי חקירה באמונה של רבותינו לקיים מצות "וידעת היום".

בהקדמת "פתחי לב" (ביאור לחו"ה) הביא באורך וברוחב מערכת של גדולי ישראל האוסרים ענין החקירה באמונה, ומכללם: שו"ת הריב"ש, משנת חכמים ומהר"ם חגיז, שדעתם ברורה בגנות החקירה. וכן בשו"ת חות יאיר כתב שהחקירה תועבה. וכן הגר"א בסידורו...

היאך זוכים לאמונה ברורה שבה בעצם תלוי חיזוק השכל נגד הרגשות והחשקים?

בבחרותי, לפני למעלה משלושים שנה נכנסתי אצל הגה"ק רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, ושאלתיהו: היאך זוכים לאמונה? וענה לי: על ידי שמחה, ושוב שאלתיהו: והיאך זוכים לשמחה? וענה לי: על ידי תורה. הנה בתשובות קצרצרות של הרב יש לנו מענה על כל מבוקשנו, דהיינו לזכות לאמונה נדרש...

ששאלת היאך להתמודד במקרה שקרה לך: להיותך חפץ מאד בדירה מסוימת הן מצד גדלה והן מצד מקומה, מיד בראותך הדירה למכירה התקשרת, ונענית שהחוזה נסגר עם אחר – ערב קודם… ונפשך בשאלתך מדוע גלגלו מן השמים להראות לי היאך תקותי וצפיתי אכזבה?

דע, דעולמנו מונהג בדרך "אחיזת עינים", לאדם נדמה שהמהלכים הטבעים והמקרים המה הסיבות הגורמות להתהוות המציאות בה הוא נתון, ובאמת מאחורי כל גלגולי הסיבות הטבעיות מסתתרת לה גזירת שמים שהיא ורק היא המגלגלת את הסיבות באופן שתתקיים הגזירה. והמלחמה קשה, כי הצורך...

ספקות האמונה, מאין הם נובעים, ומה העצות להנצל מהם?

אעתיק כאן דבריו הנפלאים והקולעים של מרן הסטייפלר זיע"א במכתביו (מכתב מה) המלבנים היטב נושא זה: א. יש שני סוגים בזה הא' שהוא ר"ל כופר, וזה בא בנפש השקועה ר"ל מאד בזוהמת העוונות, והכפירה היא באמת טפשות גמורה ואין הדעת סובלתו כלל כי מאין הוא יכול להחליט...

מהו גדר: "כל הדוחק את השעה – השעה דוחקתו"?

האדם רשאי להשתדל בדרך הטבעית להשיג פרנסתו, משרתו או כל מעמד אחר, ובצמוד להשתדלותו עליו להידבק באמונה שכל פעולותיו אינם אלא השתדלות ואינם פועלים כלום אלא כאשר ירצה ה' כן יהיה. ולכך אם רצון ה' שיגיעו ויבא לו רצונו – הרי שיבוא לו אחר שהוא מצידו עשה את הדרוש בחובת...

מה הסיבה שלפעמים רואים הנהגת ההשגחה באופן של הסתר – היפך מרצון האדם דווקא לאחר שעמל האדם בתורה ותפלה, שלכאורה היה צריך אז לראות הנהגה מאירה?

"ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו". לכאורה אין נוסח הפסוק מנוסח ב"דבר והיפוכו", שהרי ההיפך מ"שנאה נפשו" הנאמר אצל הרשע היה צריך להאמר אצל הצדיק "אהבה נפשו", ואילו גבי הצדיק נאמר "ה' צדיק יבחן", ומהו הדבר והיפוכו...

ומה המבחן לאדם האם באמת כנה הוא באמונתו בזה שכל הברורים אינם אלא בגדר השתדלות, ו"החריצות שקר והגזרה היא האמת"?

אם לאחר שקנה את השולחן והכסאות, נתברר לו שיכל להשיג סחורה שכזו יותר זול, ונתרמה במחירה, ובכן כאן המבחן: אם אמונתו בה' אמיתית כנ"ל שכל הבירורים אינם אלא השתדלות ובעצם מה שנקנה לבסוף ובמחיר שנקנה – זו הגזירה מלכתחילה – אינו מצטער כלל, ואם מצטער זהו סימן...

כיצד להתייחס לגזרת השתדלות עם ההצמדות לאמונה בקנית שלחן וכסאות וכדומה?

מה צריך האדם המאמין לחשוב בעת קנית חפץ מסוים הוא: אני עתה הולך לקנות שולחן עם כסאות, ולצורך ההשתדלות אני הולך לברר בכמה חנויות את מחירי הריהוט, ויאמר, יודע אני שכל הבירורים בחנויות השונות על מחירי השולחן אינם אלא השתדלות מצידי, כי באמת השולחן שאקנה לבסוף ובמחיר שאקנהו...

מה בקצור יש לאדם לחדד לעצמו בעקרי האמונה?

מה שבקיצור יש לאדם לחדד לעצמו בעיקרי האמונה המה ב' סעיפים: א. הכל בהשגחה ב. הכל לטובה. ומחויב גם הסעיף השני שיוצמד לראשון, לפי שזה המאמין בסעיף א' שהכל בהשגחה אלא שלא נצמד הוא לסעיף ב' שהכל לטובה, הרי שדוקא להיותו מאמין בהשגחה ושהכל מן השמים – זעמו וזעפו...

נאמר בתורה לא תיקום ולא תיטור, לא תשנא את אחיך בלבבך, ואהבת לרעך כמוך, והרי התורה ניתנה לכל אדם ובכל מצב, דהינו מצוות אלו הינם גם במצב שירד אדם לחייך ולפרנסתך והרע לך מאד, ואף שאתה אדם פשוט ולא גדול במדרגות מחויב הינך שלא לשנאתו ולא ליקום ולא ליטור לו שנא

דע, לא כל אדם יכול להיות מגדולי הדור בתורה כי לא לכל אחד ניתנו כישורים המתאימים לכך. לא כל אדם יכול להיות מגדולי הדור בחסידות כהבעש"ט ולא במוסר כהגר"י סלנטר, ולא בקדושה כאוה"ח הק' וכיוצא. אולם כל יהודי ולו הפשוט – יכול הוא להיות מגדולי הדור...

המושג "בטחון עצמי" הנו חיובי או שלילי?

מושג זה של בטחון עצמי הוא חיובי מצד עצם תכונתו, אולם לא מצד "העבודה" עליו. ונבאר. הקב"ה יצר את האדם בתכונה של בטחון עצמי, ובוודאי שמחויב הדבר, אם לא היה לאדם בלידתו תכונה זו הרי שהיה מפחד להלך ברגליו פן יפול, או שהיה בגדלותו מפחד לילך לשום מקום, מפחד...

מהו ענין הנזכר ברמב"ם שלעמת בני האדם שמושגחים בהשגחה פרטית – יתר הפרטים מושגחים בהשגחה כללית, מהו ענין ה"פרטית" וה"כללית" שבהשגחה?

היטיב לבאר זאת בספר "שפתי חיים" להגר"ח פרידלנדר זצ"ל, שבוודאי השגחת ה' על כל ה"דומם צומח חי" הוא בהשגחה פרטית כמו ה"מדבר" לענין השפעת חיות למציאותם, ומבלי השפעת חיות אלקות בפרטות לכל הדצ"ח לא ימצא להם קיום כלל. אלא לענין...